خانه :: اساتید :: اخبار
دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی
بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی  داشکده علوم انسانی (2-3-1403)