خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
باعنـوان اندازه‌گیری عمق اختفاء سیارات فراخورشیدی با آنالیز منحنی فازی  دانشکده علوم (9-5-1401)

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه شیمی
باعنـوان تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود سولفوری با ساختار پوسته- حفره- هسته در باتری‌ لیتیم-سولفور...  دانشکده علوم (4-5-1401)

جلسه دفاع از رساله دکتری
اثر افزایش سطوح پروتئین خام در جیره پابه ماه گاوهای هلشتاین بر متابولیسم گلوکز و بروز کتوزیس در فصول . . .  دانشکده کشاورزی (25-4-1401)

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری- دانشکده علوم
با عنوان کاربردهایی از هسته ی نمو بازآفرین کروی   دانشکده علوم (12-4-1401)