خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم
باعنوان :ساختارهایی بر روی منیفلدهای آماری  دانشکده علوم (4-7-1400)

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
عنـوان: اخترلرزه شناسی ستارگان تپشی ترکیبی δ Sct – γ Dor  دانشکده علوم (16-6-1400)

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران
مدلسازی شروع و گسترش خرابی بریک-آوت از یک گمانه،15 شهریور ساعت 17  دانشکده مهندسی (15-6-1400)

نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائي
جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائي   داشکده علوم انسانی (6-6-1400)