خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم – گروه شیمی
باعنوان هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت..  دانشکده علوم (16-11-1401)

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی
باعنوان بررسی کارایی غشای گزینش پذیر میکروفیلتراسیون -اولترافیلتراسیون باردار بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید ...  دانشکده علوم (16-11-1401)

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی
باعنوان مطالعه محاسباتی بر روی سنسور فلورسانس بر پایه رتینال جهت شناسایی فلزات   دانشکده علوم (16-11-1401)

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق قدرت
مدیریت بهینه منابع انعطاف‌پذیر انرژی در... 16 بهمن سالن کاوه  دانشکده مهندسی (16-11-1401)