خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم انسانی


انجمن زبان انگلیسی برگزار میکند
دومین جلسه ی بحث آزاد به زبان انگلیسی
 

انجمن زبان انگلیسی برگزار میکند:

دومین جلسه ی بحث آزاد به زبان انگلیسی 

در این جلسات میکوشیم، هر بار در جوّی دوستانه به بحث در باب موضوعات مختلف، آشنایی با دیدگاه های متفاوت و یادگیری مفاهیم جدید بپردازیم.

روز دوشنبه هشتم خرداد ماه / دانشکده ی علوم انسانی / کلاس 221 / ساعت 10:30 منتظر شما عزیزان هستیم.