خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم انسانی


قابل توجه دانشجویان دانشکده علوم انسانی
متقاضیان پژوهشگر برتر

دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی جهت دریافت فرم های مربوطه به مدیران گروه مراجعه کنند.

مستندات تا آخر وقت اداری سه شنبه  مورخ 1402/09/07 تحویل گردد.