خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم انسانی


جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته جغرافیا
جلسه دفاع : تبیین تغییرات زمانی-مکانی اقلیم بارشی ایران باایجاد و واکاوی پایگاه داده ی شبکه ای بر اساس روش
جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته جغرافیا
جلسه دفاع با موضوع : تبیین تاثیر تغییر برخی فرایندهای جوی و کاربری اراضی بر میزان آب دهی حوضه آبریز