خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


لزوم تسویه بدهی نیمسال اول تا قبل از انتخاب واحد
انتخاب واحد نیمسال دوم منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته و پرداخت شهریه ثابت ترم آتی می باشد.

«اطلاعیه»

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجـویان محترم نسبت به تسویه حساب بـدهی نیمسال اول اقدام نموده وبرای انتخاب واحد نیمسال دوم شهریه ثابت آنراقبل ازشـروع زمان انتخاب واحدپرداخت نمایند.بدیهی است انتخاب واحد نیمسال دوم منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته وپرداخت شهریه ثابت ترم آتی می باشد.

تذکر مهم :پرداخت شهریه صرفا بصورت اینترنتی میباشد.

                                                                                                                                                                          «امورمالی دوره های شبانه ونیمه حضوری»