خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم


جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم – گروه شیمی

باعنوان هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت..

عنـوان: Thermoresponsive hydrogels as reactor for metal nanoparticles and metal  complexes: Synthesis,characterization and catalytic activity

هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیستی

 

 ارائه دهنده: نسترن مداح زاده دارینی            دانشجوي رشته: شیمی             گرایش:  معدنی

استاد راهنما: خانم دکتر معصومه قربانلو                        

مكان: سالن سمینار علوم طبیعی     تاريخ :18/11/1401       روز: سه شنبه      ساعت:15:00

 
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

باعنوان بررسی کارایی غشای گزینش پذیر میکروفیلتراسیون -اولترافیلتراسیون باردار بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید ...

عنوان: بررسی کارایی غشای گزینش پذیر میکروفیلتراسیون -اولترافیلتراسیون باردار بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید در راکتور غشایی فتوکاتالیستی جریان پیوسته 

 

ارائه کننده: سوده المعی               دانشجوی رشته: شیمی            گرایش: شیمی کاربردی

اساتید راهنما : دکتر محمدحسین رسولی فرد ، دکتر وحید وطن پور

استاد مشاور: دکتر میرسعید سید دراجی

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم        تاریخ:  16/11/1401       روز:  یکشنبه        ساعت: 10

 
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

باعنوان مطالعه محاسباتی بر روی سنسور فلورسانس بر پایه رتینال جهت شناسایی فلزات

 

عنوان: مطالعه محاسباتی بر روی سنسور فلورسانس بر پایه رتینال جهت شناسایی فلزات

 

ارائه کننده: شبنم برجی            دانشجوی رشته: شیمی            گرایش: شیمی فیزیک

استاد راهنما : دکتر مرتضی واحدپور

استاد مشاور: دکتر حامد بهرامی

مکان: سالن سمینار شیمی       تاریخ:  18/11/1401       روز:  سه شنبه        ساعت: 15

 
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه ریاضی

باعنوان طرح های بلوکی در نظریه کدگذاری و نظریه گراف

عنوان: طرح های بلوکی در نظریه کدگذاری و نظریه گراف

 

ارائه کننده: ابوالفضل بهمنی           دانشجوی رشته: ریاضی  

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر مژگان امامی 

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر عذرا ناصریان

مکان: سالن سمینار ریاضی       تاریخ:  16/11/1401       روز:  یکشنبه        ساعت: 10

 
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

باعنوان کاربرد نانوذرات نقره(AgNPs) برای اندازه گیری رنگ سنجی آفتکش های ارگانوفسفره دیازینون و اتیون ....

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

آزمایشگاه جداسازی فازها و آنالیز تزریق جریان

 

عنوان: کاربرد نانوذرات نقره(AgNPs) برای اندازه گیری رنگ سنجی آفتکش های ارگانوفسفره دیازینون و اتیون بر اساس رزونانس پلاسمون سطح مستقر(LSPR)

 

ارائه کننده: حسام دانشیار                       دانشجوی رشته: شیمی                   گرایش: تجزیه

استاد راهنمای اول : جناب آقای پروفسور ناصر دلالی 

استاد راهنمای دوم : جناب آقای دکتر سیدحمید احمدی

مکان: سالن سمینار (813) علوم طبیعی        تاریخ:  16/11/1401       روز:  یکشنبه        ساعت: 10:30