خانه :: اساتید :: اخبار

اخباررصدخانه دانشگاه


مدارس سما و ریحانه رسول در داشکده علوم
بازدید دانش آموزان مدارس دخترانه سما و ریحانه رسول از دانشکده علوم

طی هفته جاری به مناسبت هفته مشاغل تعدادی از دانش آموزان مدارس دخترانه ریحانه رسول 2  و سمای زنجان پس از هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه از آزمایشگاههای مختلف دانشکده علوم بازدید کردند. این بازدیدها با توضیحات تعدادی از همکاران و کارشناسان و اساتید محترم هیات علمی همراه بود که ضمن تشکر از این عزیزان تعدادی از عکسهای این برنامه ها را در ادامه می بینید:

همکاران این بازدیدها: آقایان دکتر ربانی، دکتر میرزایی، دکتر قادری، دکتر رسولی(دانشجوی دکتری)، رستمی، حسنی، صیدی و خانمها دکتر دلفانی، آل یاسین، پری نژاد، نمین

 
رصد خورشيد
دورهمي نجومي و رصد خورشيد

دورهمي نجومي و رصد خورشيد

به مناسبت هفته جهاني فضا
دانش آموزان اندآباد ماهنشان در رصدخانه دانشگاه زنجان
بازدید دانش آموزان مدرسه فاطمیه انداباد از رصدخانه دانشگاه

در مورخ 18 اردیبهشت 1403 پس از هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه زنجان، تعدادی از دانش آموزان مدرسه دخترانه فاطمیه اند آباد علیای منطقه ماهنشان از موزه و رصدخانه دانشگاه بازدید کرده و در پایان به رصد خورشید پرداختند.

این بازدید با همراهی آقای صیدی و توضیحات کامل آقای حسنی همراه بود که تعدادی از عکسهای این بازدید در ادامه قابل مشاهده است:
بازدید مدارس رشد و شمس از دانشکده علوم
بازدید مدارس رشد و شمس از دانشکده علوم

در مورخ 17 اردیبهشت ماه 1403 تعداد 50 نفر از دانش آموزان مرکز آموزشی شهید بهشتی 1 زنجان با هماهنگی آقای دکتر عظیمی پس از بازدید از کتابخانه مرکزی، از آزمایشگاههای مختلف دانشکده علوم نیز بازدید نمودند. 

همچنین تعدادی از دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد رستمخانی، مدرسه دخترانه رشد و مدرسه پسرانه شمس طی روزهای 16 تا 18 اردیبهشت، پس از هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه از بخشهای مختلف دانشکده علوم بازدید کردند.

ضمن تشکر از عزیزانی که دانشکده علوم را در این بازدیدها همراهی نمودند، تعدادی از عکسهای این برنامه ها را در ادامه مشاهده می کنید:

با تشکر از: آقایان دکتر عباسی، دکتر ربانی، دکتر محمدی، دکتر بهمنی، دکتر قادری، رستمی، حسنی، باطنی، صیدی، آخوندی و خانمها آل یاسین، نمین، تاجیک، شکری، بخشی پور، داورپناه و عباسی