خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفتر ریاست و روابط عمومی


نشست صمیمانه اعضای هیأت رییسه با بانوان دانشگاه
دوشنبه 17 بهمن - سالن سهروردی

بدین وسیله از کلیه بانوان دانشگاه (اساتید و کارکنان محترم) دعوت میشود در این نشست حضور به هم رسانند. 

 

 دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه

 
آغاز ایام الله دهه فجر مبارک
12 بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی به میهن و آغاز ایام الله دهه فجر مبارک بادمناقصه خرید و تحویل سیستم سکوی ابری هوش مصنوعی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه تاریخ 11 بهمن تا روز یکشنبه تاریخ 16 بهمن 1401

 

آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید و تحویل سیستم سکوی ابری هوش مصنوعی ( AIBOX  ) به همراه ملحقات برای دانشگاه زنجان در سال 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط ( دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame ، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در خدمات پشتیبانی، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی ، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفور ماتیک در آموزش و پژوهش و حداقل 5 سال سابقه و ارائه پشتیبانی به صورت 24 ساعته ) واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دارای شرایط می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/11/11 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 190

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2001003798000015

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/11/11 تا ساعت 18 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/16 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح  روز یکشنبه تاریخ 1401/11/30

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1401 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ10/000/000/000 ریال (یک میلیارد تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه‌گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را ( براساس آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های منطقه زنجان) می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/30 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و مدیریت انفورماتیک 33052650

روابط عمومی دانشگاه زنجان
فراخوان جذب نیرو
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از میان دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها استخدام می نماید
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت

 

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه حبیبه خانمحمدی بعنوان مشاور زنان و خانواده، دکتر علیرضا واعظی عضو هیأت علمی گروه خاک شناسی به عنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، دکتر علی حاج ابوالفتح عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و دکتر علی رحمانپور زنجانی عضو هیأت علمی گروه معماری، دکتر علی گنجلو عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی و دکتر مجتبی نصیری عضو هیأت علمی گروه فیزیک به عنوان مدیران گروه های فوق منصوب و از مساعی دکتر سید حسین میرموسوی، دکتر افشین زهدی، دکتر محمد باقری، دکتر ماندانا بی مکر و  دکتر علی بیات در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

دکتر علیرضا واعظی استاد گروه خاک شناسی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس تهران (رشته خاکشناسی و فیزیک و حفاظت خاک) به ترتیب طی سال های 79-1377 و 86-1381 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 148 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 132 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه  2 مورد تالیف و 1 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه  74 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  104 مورد

 

 دکتر علی حاج ابوالفتح استادیار گروه زمین شناسی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه کلن آلمان رشته کانی شناسی به ترتیب طی سال های 1988-1981 و 1994-1989 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  5 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  27 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 30 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  2 مورد

 

 دکتر علی رحمانپور زنجانی استادیار گروه معماری ، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه شهید بهشتی (رشته معماری) به ترتیب طی سال های 80-1373 و 96-1391 گذرانده است.

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  5 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 2 مورد 

 

 دکتر علی گنجلو دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه ارومیه (رشته علوم و صنایع غذایی) طی سال های 82-1378 گذارنده است. دوره کارشناسی ارشد وی نیز در رشته علوم و صنایع غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 84-1382 بوده است. دکتر گنجلو دوره دکتری خود را در دانشگاه پوترا مالزی (رشته تکنولوژی مواد غذایی) طی سال های 90-1385 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 84 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  42 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   2 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده  1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه    2 مورد تالیف و 2 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   3 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   106 مورد

 

 دکتر مجتبی نصیری استادیار گروه فیزیک، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه زنجان (رشته فیزیک) گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و  دکتری وی نیز در رشته فیزیک کاده چگال و دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 12 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  14 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  3مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 14 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  8 مورد

 

 
برگزاری جلسه هیأت امنای انجمن حامیان دانشگاه زنجان
جلسه هیأت امنای انجمن حامیان دانشگاه زنجان به میزبانی سالن شهید مجید شهریاری با حضور اعضا تشکیل شد

 

در این جلسه دکتر جلال بازرگان ضمن تقدیر و تشکر از حضار بالاخص حمایت ها و مساعدت های مهندس کمال انصاری یکی از خیرین گرانقدر استان که دانشگاه زنجان در راستای ساخت خوابگاه متاهلین خود از پشتیبانی مالی ایشان بهره مند گردیده از اعضای هیأت مدیره انجمن سپاسگزاری نمود.

در ادامه با رأی شرکت کنندگان اعضای هیأت مدیره جدید به مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند:

اعضای هیأت مدیره اصلی:

 1. دکتر جلال بازرگان

 1. دکتر جمشید وفا

 1. دکتر جمال داودی

 1. دکتر بهرام ملکی زنجانی

 1. مهندس سید موسی رضوی

 1. حاج منصور روغنی زنجانی

 1. مهندس تقی مقدم فرد

 

 

اعضای علی البدل:

 1. دکتر محمدرضا یافتیان

 1. مهندس محمدحسین شفاعی

 

 

بازرس: مهندس یونس بازرگان

بازرس علی البدل: مهندس مسعود ملکی

 

عکس ها را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 
مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه
در ادامه بزرگداشت هفته پژوهش طی مراسمی از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه تجلیل شد

 

در ادامه بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان طی مراسمی از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 5 دی ماه تجلیل بعمل آمد. پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد:

 

منتخبین

 

 

 

 

 

1

پژوهشگران برتر دانشکده­ ها و پژوهشکده

- آقای دکتر کوهزاد رئیس پور

 • دانشکده علوم انسانی: دکتر حسین عساکره، دکتر حسین اترک
 • دانشکده علوم پایه: دکتر محمد علی کامیابی، دکتر محمد محمودی
 • دانشکده علوم مهندسی: دکتر اسماعیل پورسعیدی، دکتر حسن طاهرخانی
 • دانشکده علوم کشاورزی: دکتر احمد گلچین، خانم دکتر ماندانا بی مکر

 

 

 

2

پژوهشگران یا فناوران برتر بخش فناوری و ارتباط با صنعت و جامعه

مجری طرح برگزیده

 • دانشکده علوم انسانی: جناب آقای دکتر حسین عظیمی
 • دانشکده علوم پایه: جناب آقای دکتر سیاوش نوروزی
 • دانشکده علوم مهندسی: جناب آقای دکتر جمال احمدی
 • دانشکده علوم کشاورزی: جناب آقای دکتر محمد امیر دلاور

مدیرعامل شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد

 • دکتر رسول محرمی مدیرعامل شرکت دانش­بنیان پایش تنش پسماند سازه

3

پژوهشگر برتر جوان زیر 40 سال

آقای دکتر صادق کریم پولی

3

پژوهشگر با بیشترین رشد پژوهشی در شش سال اخیر

جناب آقای دکتر علیرضا واعظی

3

پژوهشگر با بیشترین استناد دریافتی در سه سال اخیر

جناب آقای دکتر محمد حسن رسولی فرد

3

پژوهشگر نویسنده مقاله با بیشترین استنادات دریافتی در سه سال اخیر

دکتر اورنگ کاوسی بابت چاپ مقاله ای در مجله ENTOMOLOGIA GENERALIS

3

پژوهشگر نویسنده مقاله با بالاترین نسبت IF به MIF در یک سال اخیر: دکتر رضا نوروزیان

3

پژوهشگر با بیشترین همکاری بین المللی در یک سال اخیر

دکتر مسعود کرباسی بابت چاپ 17 مقاله با همکاران بین المللی

 

4

 • سردبیران و مدیر داخلی مجلات دانشگاه 
 • سردبیر مجله تاملات فلسفی بابت دریافت رتبه الف برای سه سال متوالی و نمایه شدن در آی-اس-سی سرکار خانم دکتر سحر کاوندی
 • آقای دکتر مرتضی حسین زاده مدیر داخلی مجله تاملات فلسفی
 • سردبیر مجله تاملات اخلاقی بابت دریافت رتبه ب در سال 1400 و نمایه شدن در آی-اس-سی به جناب آقای دکتر حسین اترک

 

 

4

نویسنده یا مترجم کتاب برتر دانشگاه

 • جناب آقای دکتر حمید امانلو بابت تالیف کتاب "اصول تغذیه و خوراک دام"
 • ­جناب آقای دکتر مسعود بیات بابت تالیف کتاب Impact of Islam on the silk road در انتشارات یونسکو

 

 

5

کارشناسان برگزیده حوزه پژوهش و فناوری

 • سرکار خانم صفیه اشرفی
 • سرکار خانم مهین بیات
 • کارشناس دانشکده کشاورزی سرکار خانم لیلا صالحی

 

 

5

دانشجویان برگزیده، با بیشتری مبلغ حق­التشویق دریافتی از مقالات

 • دانشجویان دکتری رشته ریاضی کاربردی : جناب آقای عرفان بهمنی 
 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق جناب آقای امیر حسین رضاوند

 

عکس های مراسم را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 
اعزام دانشجو به بهترین دانشگاه‌های دنیا
سیاست وزارت علوم اعزام دانشجو به بهترین دانشگاه‌های دنیا و جذب دانشجو از همه کشورها است

 

رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اهمیت جذب دانشجویان خارجی در کشور در حوزه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گفت: یکی از سیاست‌های مهم و اثرگذار وزارت علوم که نتایج مثبتی نیز تاکنون به دنبال داشته است، اعزام دانشجو به بهترین دانشگاه‌های دنیا و جذب دانشجو از همه کشورها است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از سازمان امور دانشجویان، دیپلماسی علمی یک حرکت چندوجهی است که در محیط بین‌المللی رخ می‌دهد و جابجایی دانشجو یکی از ابعاد مهم آن است. جذب و پذیرش دانشجوی بین‌الملل، چه دانشجویان نخبه که با بورس تحصیل می‌کنند و چه آنها که شهریه می‌پردازند، امروزه یکی از عوامل موفقیت دانشگاه‌ها به شمار می‌آید و در رتبه‌بندی‌های جهانی به عنوان یکی از مولفه‌های جهانی محسوب می‌شود. از این رو، طبیعی است که جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران اهمیت زیادی داشته باشد. بر اساس قانون ششم توسعه، جمعیت کل دانشجویان بین‌المللی تا پایان زمان این برنامه یعنی سال ۱۴۰۰ باید به ۱.۸ درصد از کل دانشجویان برسد که با توجه به آمار حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دانشجویان، این درصد حدود ۷۰ هزار نفر خواهد بود. اهمیت جذب دانشجویان بین‌المللی سبب شد سازمان امور دانشجویان اخیرا فراخوانی را برای تاسیس موسسات جذب دانشجویان بین‌المللی منتشر کند.

همچنین دکتر هاشم داداش‌پور، رئیس سازمان امور دانشجویان آمار جدیدی ارائه داد که از افزایش تعداد این دانشجویان حکایت داشت.

وی در این مورد گفت: ۹۵ هزار دانشجوی بین‌المللی از بیش از ۹۰ کشور دنیا در ۵۰ دانشگاه کشور تحصیل می‌کنند. جذب دانشجوی بین‌المللی به‌ ویژه با توجه به نتایج علمی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که تحصیل این دانشجویان برای کشور ما دربردارد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بر همین اساس، رییس سازمان امور دانشجویان در دیدار اخیر خود با «هانگ سونگ او» سفیر کره شمالی مطالبی را در این زمینه بیان کرد؛ موضوعی که از سوی برخی رسانه‌ها مورد سوءبرداشت قرار گرفت و واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

به نقل از سازمان امور دانشجویان، خبرنگار ایرنا برای رفع این سوءبرداشت‌ها، موضوع را با رئیس سازمان امور دانشجویان در میان گذاشت و چند و چون جذب و پذیرش دانشجویان خارجی و مسائل و موضوعات مرتبط با آن را از وی جویا شد. دکتر داداش پور با قدردانی از خبرگزاری ایرنا برای ایجاد این فرصت، ابراز امیدواری کرد که این مصاحبه زمینه‌ای برای تبیین سیاست های وزارت علوم در حوزه دانشجویان بین المللی باشد و موثر واقع شود.

جذب دانشجویان بین الملل چه اهمیت و جایگاهی دارد و سیاست وزارت علوم در این خصوص چیست؟

امروزه موضوع تحرک و جابجایی دانشجویان در سطح بین‌المللی دارای اهمیت زیادی است و رقابت شدیدی بین کشورها برای جذب حداکثری دانشجویان وجود دارد و هر دولتی که برای دانشگاه و آموزش عالی خود مزیتی قائل باشد و اهداف ماندگار علمی و البته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دنبال کند یا به دنبال گسترش مناسبات در فراتر از مرزهای خود باشد، به جذب دانشجویان تمایل پیدا می کند. بدیهی است جمهوری اسلامی که برخوردار از دانشگاه‌هایی در تراز بین‌المللی است و آموزش عالی آن از مزیت‌ها و ظرفیت‌های زیادی برخوردار است، وارد این رقابت شود و کنشگر بسیار فعال در جذب دانشجویان بین‌المللی باشد. افزون بر آن، رسیدن به مرجعیت علمی و گسترش زبان فارسی که از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی است، اقتضا می‌کند که صرف‌نظر از رقابت جهانی مورد اشاره، در عرصه جذب دانشجوی بین‌المللی تلاش و سرمایه‌گذاری موثری شود؛ زیرا از مهمترین شاخصه‌های تحقق مرجعیت علمی، میزان کمی و کیفی تحصیل دانشجویان سایر کشورها در ایران است. از همین جهت اعزام دانشجو به بهترین دانشگاه‌های دنیا و جذب دانشجو از همه کشورها در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

منظور از بهترین دانشگاه‌ها از نگاه شما چه دانشگاه‌هایی است؟

ما در اعزام دانشجوی ایرانی به خارج از کشور، به سه موضوع توجه می‌کنیم؛ یکی دانشگاه‌هایی است که در مرزهای دانش حرکت می‌کنند و برای کسب علم و دانش روز، اعزام دانشجویان به بهترین دانشگاه‌های دنیا مدنظر ماست و موضوع دیگر که آن هم به اندازه دستیابی به مرزهای دانش اهمیت دارد، کشف و فهم کشورهای مختلف دنیاست و سوم باز کردن باب همکاری‌های علمی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با هدف حل مسائل مبتلابه است. به عنوان مثال، وقتی دانشجوی دکترای محیط زیست به دنبال فهم مساله ریزگردها در خوزستان باشد، قاعدتا باید به سراغ منبع ریزگردها برود و برای این کار ممکن است نیاز داشته باشد که از ظرفیت‌های یکی از دانشگاه‌های عراق برای رفع نیاز خود استفاده کند تا بتواند منشاء ریزگردها را مطالعه و برای آن با هم‌فکری نخبگان زیست محیطی دانشگاه‌های منطقه راهکارهای عینی پیدا کند یا در حوزه کشاورزی نیاز است با برخی کشورهای منطقه این تبادلات صورت گیرد.

همچنین به عنوان مثالی دیگر در حال حاضر ما رشته‌های متعددی مانند روابط بین الملل، اقتصاد بین‌الملل، جغرافیای سیاسی، مطالعات منطقه‌ای و بازرگانی بین‌الملل داریم که ممکن است دانشجویی تمایل به حضور در کشورهای آفریقایی یا آسیایی داشته باشد تا به فهم دقیق‌تری از مناسبات اقتصادی یا سیاسی و حقوقی حاکم بر آن کشورها دست یابد. همچنین اینکه با وجود ظرفیت بسیار زیاد در آفریقا با حدود ۵۴ کشور، به متخصصانی نیاز داریم که اشراف و درک میدانی لازم از وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بازار آن کشورها داشته باشند. همین خلاء را نسبت به اکثر کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی داریم. مهمترین راه تربیت متخصص نسبت به این کشورها که بتواند به بخش‌های مختلف کشور کمک کند تا مراودات اقتصادی و سیاسی و تاثیرگذاری در این قبیل کشورها را افزایش بدهند، طراحی فرصت‌های مطالعاتی برای درک دانشجویان دکترا از این کشورها است تا در ضمن تحصیل درک لازم میدانی از آن کشورها پیدا کند.

وضعیت جذب دانشجویان بین الملل در سطح جهانی در چه جایگاهی قرار دارد و نگاه دولت‌ها به این مقوله چیست؟

همانطور که اشاره شد ما در عرصه آموزش عالی کشورها شاهد واقعیتی اجتناب ناپذیر به نام جابجایی دانشجو هستیم، زیرا یکی از راه‌های توسعه دانش و تبادلات علمی و هم‌افزایی بین‌المللی تحقیقات و تلاش‌های علمی و فناوری است، منتهی دو نکته حائز اهمیت است؛ اول رشد این جابجایی طی ۲۲ سال اخیر پرشتاب بوده و منحنی کشور مبداء و مقصد تحرک دانشجویی دچار نوسان‌های معناداری شده است و دوم اینکه مواجهه کشورها با این واقعیت نیز یکسان نبوده و نیست. در برخی کشورها فقط ظرفیت اعزام دانشجو به سایر کشورها فعال شده است برای این که ظرفیت لازم برای جذب دانشجویان بین‌الملل در آنها فراهم نیست، اما کشورهای مطرح جهان مانند آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، استرالیا، ایتالیا، فرانسه و اخیرا کشورهای چین، روسیه و ترکیه هم هستند که هر دو ظرفیت اعزام و جذب دانشجو در آنها فعال است و از این ظرفیت‌ها برای گسترش مناسبات جهانی خود حداکثر استفاده را می کنند. منتهی رقابت اصلی بین کشورهایی است که برای دانشگاه‌های خود مزیت قائلند و به تاثیرگذاری در روندهای جهانی نظر دارند یا در آموزش عالی خود به اهدافی فراتر از اهداف علمی می اندیشند و در حوزه جذب دانشجوی بین‌المللی فعال‌تر هستند.

از همین رو امروز ما در سطح جهانی و منطقه‌ای با این رقابت مواجه هستیم. توجه به داده‌هایی که عرض می‌کنم، وضعیتی که گفتم را بیشتر ملموس می‌کند؛ ما در سال ۲۰۰۰ میلادی شاهد بودیم که در کل جهان تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه‌های جهان اغلب در آمریکا و اروپا مشغول به تحصیل بودند، اما این میزان در سال ۲۰۲۲ به شش میلیون دانشجو افزایش پیدا کرده است و تا چند سال قبل کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا به ترتیب بیشترین دانشجویان بین‌المللی را جذب می‌کردند، ولی در چند سال اخیر تغییراتی در این روند پدیده آمده است و کشورهای آسیایی نظیر چین، ترکیه و روسیه نیز در ردیف ۱۰ کشور دارای بالاترین میزان دانشجوی بین‌الملل قرار گرفته اند.


ایران در چه جایگاهی در معادلات جهانی برای جذب دانشجوی بین‌الملل قرار دارد؟

جذب و تحصیل دانشجوی بین‌المللی در ایران از دو جهت قابل توجه و بررسی است؛ اولا از جهت ورود در رقابت جاری جذب دانشجوی بین المللی و دوم از جهت سیاست راهبردی تحقق مرجعیت علمی و تامین منافع کوتاه مدت و بلندمدت جذب دانشجوی بین‌المللی. بسیار روشن است در شرایطی که ایران دارای آموزش عالی و دانشگاه‌هایی برخوردار از مزیت در سطح بین‌المللی است و بر پایه آخرین اطلاعات تولید علم، در نظام بین‌المللی بر اساس نظام علم سنجی scopus و Web of Science در سال ۲۰۲۲ در رتبه پانزدهم دنیا و اول در میان کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مقصد جذب دانشجویان بین‌المللی خواهد بود و با توجه به اهداف و سیاست‌های راهبردی خود وارد عرصه رقابت و تلاش برای جذب دانشجوی بین‌المللی شده است.

در حال حاضر نزدیک به ۹۵ هزار دانشجو از بیش از ۹۰ ملیت در ایران مشغول تحصیل هستند. البته اگرچه وضعیت فعلی جذب دانشجو نسبت به گذشته رشد خوبی داشته است، اما تا رسیدن به جایگاه بایسته و بهتر در سطح جهانی فاصله زیادی وجود دارد. از همین رو از وقتی که مسئولیت سازمان به بنده محول شد، نشست‌های متعددی را با کارشناسان این عرصه و خود دانشجویان بین الملل شاغل به تحصیل در ایران در بازه‌های زمانی مختلف داشته‌ام و کارگروه‌های مختلفی با مشارکت اساتید، صاحب‌نظران و خبرگانی که تجربه میدانی در سایر کشورها داشته اند، تشکیل شد و مطالعات و بررسی‌های قابل توجهی به عمل آمد تا به نظامی هدف‌دار، برنامه‌مند و مؤثر در این عرصه برسیم.

بر همین اساس و با توجه به ظرفیت‌های موجود مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور جذب ۲۵۰ هزار دانشجو در یک بازه زمانی ۵ ساله هدف‌گذاری شده است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از کشورهای دانشجوفرست، اهداف راهبردی و منافع ملی تنوع ملیتی این گونه تعریف شده است که این تعداد حداقل از ۱۲۰ کشور برای تحصیلات بلندمدت و فرصت‌های کوتاه مدت تحقیقاتی وارد دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران شوند. در اینجا خوب است که توجه شما را به این نکته جلب کنم که ما در حالی ۹۵ هزار دانشجو از کشورهای مختلف در ایران مشغول به تحصیل داریم که کشور ترکیه بیش از ۲۳۲ هزار دانشجوی بین‌الملل جذب کرده و اکنون جزو ۱۰ کشور اول دنیا در این زمینه است یا کشور روسیه دارای ۳۱۵ هزار دانشجوی بین‌المللی است. این در مورد کشور چین هم مصداق دارد. این کشورها را به این خاطر عرض کرده‌ام که در یک دهه گذشته وارد جرگه ۱۰ کشور اول دنیا شده‌اند. جالب است که این کشورها برای دستیابی به اهداف خودشان سرمایه‌گذاری‌های گسترده ای از جمله تعریف بورسیه‌های کوتاه و بلندمدت برای رسیدن به اهداف تعریف شده در این زمینه را در این حوزه انجام داده اند.

بنابراین شما 2/5 برابر افزایش ظرفیت کنونی برای جذب دانشجو در سال‌های آینده درنظرگرفته‌اید، این رقم قابل توجهی در بازه زمانی اندک محسوب می‌شود، برای این منظور چه تدابیری اندیشیده‌اید؟

ایران کشوری بزرگ با ظرفیت‌های گسترده است. بخشی از دانشگاه‌های ایران جزو دانشگاه‌های خیلی خوب دنیا قرار دارند، تا آنجا که در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی مانند کیو.اس، تایمز، شانگهای یا لایدن دانشگاه‌های ایرانی زیادی حضور دارند و در این رتبه‌بندی جایگاه‌های بهتری از کشورهای مانند ترکیه برخوردارند. همان‌گونه که اشاره کردم امروزه کشورها بر اساس منافع ملی خودشان در این عرصه رقابت جدی دارند و ایران هم در میدان این رقابت قرارگرفته و تلاش دارد بر اساس منافع ملی خود حضور چشمگیری داشته باشد. برای این مهم برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد تا موانع را رفع و از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده کنیم تا به هدف تعریف شده دست یابیم.

در همین راستا، جلسات متعددی با رایزن‌های فرهنگی، سفرای خودمان در سایر کشورها و سفرای دیگر کشورها در ایران و دانشجویان بین‌المللی که در دانشگاه‌های ما مشغول به تحصیل هستند، برگزار کرده‌‌ایم تا بتوانیم به اهداف تعریف شده دست پیدا کنیم. رایزنان علمی خودمان را در خارج فعال کرده ایم و در بازتعریف ماموریت آنان جذب و همچنین بسترسازی برای جذب دانشجویان بین المللی مورد تاکید و در اولویت قرار گرفته است. علاوه بر این، بررسی ما نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از جذب دانشجوی بین المللی در کشورها توسط موسسات جذب دانشجو صورت می‌گیرد. از این رو، تشکیل موسسات جذب را یکی از اولویت‌های سازمان برای جذب دانشجو تعریف کردیم و در یک دوره زمانی چهار ماهه، مجوز ۲۷ موسسه جذب دانشجو برای اولین بار در کشور صادر شده و مشغول فعالیت شده‌اند و تشکیل حداقل ۱۵۰ موسسه جذب دانشجو را در استان‌های مختلف کشور تا سال آینده هدف‌گذاری کرده ایم تا به این ترتیب بتوانیم ایران را مقصد جابجایی دانشجویان بین الملل به ویژه کشورهای منطقه قرار دهیم.

ما برای ارتقای جذابیت تحصیل در ایران تلاش کرده و موانع و خلاءهای جذب را نقطه به نقطه مورد بررسی قرار داده‌ایم و با دستگاه‌های مرتبط نشست‌های زیادی را برگزار کرده و تا حدود زیادی موانع را کاهش داده‌ایم. در تلاش هستیم که تمام دستگاه‌ها، رسانه‌ها و کنشگران عرصه علمی، فرهنگی و رسانه که درک عمیقی از منافع کوتاه مدت و بلندمدت تحصیل دانشجویان بین‌المللی در ایران دارند و به عمق راهبردی جذب دانشجویان بین‌المللی پی برده‌اند، فرهنگ عمومی مواجهه با دانشجویان بین المللی را در جهت بهبود جذابیت تحصیل در ایران، روز به روز ارتقاء ببخشند.

دیدارهای شما با سفرای بین المللی بیشتر با چه نگاهی صورت می‌پذیرد، آیا با نگاه اعزام دانشجو یا جذب دانشجو است؟

با توجه به رقابت جاری در موضوع جذب دانشجویان بین المللی و سیاست راهبردی مرجعیت علمی و همچنین بر اساس منافع ملی با تمام کشورهای دنیا برای جذب بیشتر دانشجو و موفقیت در رسیدن به کمیت و کیفیت تعیین شده در جذب دانشجو رایزنی می‌کنیم. در همین راستا با سفرای کشورهای مختلف در چارچوب پروتکل‌های تعریف شده و با رعایت زبان دیپلماسی علمی، دیدارهایی داشته و مذاکراتی انجام داده ایم و البته این دیدارها ادامه هم خواهد داشت. در دیدار با سفرای بین المللی ما چند هدف را دنبال می‌کنیم، یکی از اهداف بررسی راه‌های تسهیل جذب دانشجو، دیگری معرفی ظرفیت‌های دانشگاه‌های ایران و ترغیب سفرا برای بازدید از دانشگاه‌های مختلف کشور و همچنین گسترش تنوع ملیتی است تا بتوانیم از کشورهای بیشتری دانشجو داشته باشیم و استانداردهایی راکه برای ما مهم است، در این دیدارها به طرف مقابل منتقل کنیم. البته هدف دیگر ما بیشتر طرح مشکلات و رفع برخی مسائل دانشجویان کشور متبوع سفیر در ایران یا پیگیری حل مشکلات دانشجویان خودمان در کشور مقابل است.

گاهی دانشجویان ایرانی در برخی دانشگاه‌های خارجی که تراز اول نیستند، مشغول به تحصیل می‌شوند. علت را توضیح دهید.

غیر از هدف فهم از منطقه و رفع مشکلات مشترک مانند ریزگردها که نیاز به تبادل دانشجو است و وزارت علوم دانشجویان را به برخی کشورها اعزام می کند، در باقی موارد در این خصوص متاسفانه موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو، در جهت منافع شخصی و با نگاه سوداگرانه به این کار مبادرت می ورزند و دانشجویان را به کشورهایی که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آنها صلاحیت علمی مورد قبول وزارت علوم یا بهداشت را ندارند، هدایت و اعزام می‌کنند که بعد از بازگشت به کشور با مشکل تاییدیه مدرک مواجه می‌شوند. البته ما چتر حمایتی خود را روی هر دانشجوی ایرانی در هر کجای دنیا به عنوان شهروند گسترده ایم و غافل نیستیم. مثلا در قضیه جنگ اوکراین، دو هفته قبل از وقوع درگیری و در ساعات اولیه درگیری با تشکیل ستاد حمایت و همراهی دانشجویان شاغل به تحصیل در آنجا، هر ساعت امور دانشجویان را رصد می کردیم و پیگیر مشکلات دانشجویان بودیم و از طریق رایزنان علمی، رایزنان فرهنگی و سفرا پیگیر بازگشت به ایران بودیم، در حالی که وزارت علوم در اعزام آنها هیچگونه نقشی نداشته است.

نگاه ما در مقوله اعزام دانشجو تنها دانشگاه‌هایی است که در نظام ارزشیابی سازمان امور دانشجویان دارای رتبه الف باشند. بدیهی است که از همین جا از خانواده‌ها و دانشجویان تقاضا کنم در صورتی که به صورت آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند، از همکاران ما یا از طریق سایت اداره‌کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در خصوص دانشگاه مورد نظر استعلام بگیرند و از جایگاه آن مرکز آموزشی مطلع شوند که در طول تحصیل یا بعد از اتمام تحصیل در انتقال به داخل یا ارزیابی مدرک تحصیلی دچار مشکل نشوند.

در حال حاضر در جذب دانشجوی بین‌الملل با چه موانعی روبرو هستید؟

واقعیت این است که در حال حاضر ظرفیت های دانشگاهی ما، مزیت‌های ایران از حیث فرهنگی، گردشگری و اقلیم و موقعیت سیاسی برای دانشجویان و خانواده‌هایشان در بسیاری از کشورها ناشناخته است و تاکنون در نظام بین‌المللی معرفی مزیت‌های آموزش عالی و دانشگاه‌های خود را با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها کامل نکرده‌ایم و مورد بهره برداری قرار نداده‌ایم. اگر ما بتوانیم در معرفی دانشگاه‌ها و ظرفیت های ایران موفق عمل کنیم، مطمئن هستم علاقه‌مندی و حضور دانشجویان بین المللی در ایران با افزایشی معنادار روبرو خواهد شد و به حداقل‌های هدفگذاری شده خواهیم رسید و در این عرصه با شتاب چند برابری در تحقق مرجعیت علمی روبرو خواهیم شد.

غیر از این، مشکلی که در داخل داریم، ناشناخته بودن عمق راهبردی حضور دانشجویان بین‌المللی و مزایای حضورشان برای مردم و برخی دستگاه‌ها و مسئولان کشور است. به عنوان مثال هر دانشجوی بین‌المللی سفیر ایران در کشور متبوع به حساب می‌آید و در روند توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی دو کشور تاثیرگذار است و این ناشناخته بودن نقش حضور دانشجوی بین‌الملل در تامین منافع ملی باعث شده اراده جدی و عمومی برای افزایش و بهبود جذابیت تحصیل در ایران و تسهیل گری امور جذب در میان برخی دستگاه‌های مرتبط وجود نداشته باشد و به دنبال همین ضعف شناختی دچار ضعف در فرهنگ مواجهه مردمی و دست اندرکاران امر هستیم.

به غیر از دانشجویان افغانستانی و عراقی که درصد بالایی از دانشجویان خارجی داخل ایران را تشکیل می‌دهند، وضعیت جذب دانشجو از سایر کشورها چگونه است؟

۵۰ درصد دانشجویان بین‌المللی روسیه را دانشجویانی از کشورهای شوروی سابق تشکیل می‌دهند یا اکثریت دانشجویان بین‌المللی آمریکا و اروپا از کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا هستند یا همین کشور همسایه خودمان ترکیه، بیشترین دانشجویانش از آذربایجان، سوریه، افغانستان، عراق و ایران است. البته سیاست و نگاه ما در سبد جذب دانشجوی بین‌المللی، حضور دانشجویان از همه کشورهای دنیا است و با همین نگاه، اقدام به باز تعریف ماموریت‌های رایزنان علمی کرده‌ایم و جذب دانشجویان منطقه را در اولویت ماموریت آنها قرار دادیم.

همچنین مجوز موسسات جذب را صادر کرده‌ایم و رایزنی‌های متعددی را با مسئولان خارجی و سفرا صورت داده‌ایم که بتوانیم در این حوزه از ملیت‌های مختلف دانشجو جذب کنیم. در عین حال باید تاکید کنم که به هر حال تمام کشورهای دانشجوپذیر که وارد رقابت در این عرصه شده‌اند، جذب دانشجو از کشورهای همسایه و همجوار را در اولویت نخست خود قرار می‌دهند و این را نمی‌توان نقص در نظام جذب دانشجوی بین‌المللی آن کشور به حساب آورد. بدون تردید ما در حالی که جذب دانشجو از تمام ملیت‌ها و کشورها برایمان اهمیت دارد، به دنبال جذب دانشجویان کشورهای منطقه هستیم. همچنین برای اینکه با آنها اشتراکات فرهنگی و تاریخی زیادی داریم، به دنبال این هستیم که نه تنها به جذب حداکثری دانشجوی بین‌المللی در گنجایش ظرفیت‌های خود برسیم، بلکه جذب دانشجو به زبان نمادین در سطح بین‌المللی در تفسیر و شناخت جمهوری اسلامی تبدیل شود و به سطح الگوسازی در این عرصه برسیم.

دستاوردها و اثرات مثبت جذب دانشجویان بین‌المللی چیست؟

هر دانشجوی بین‌المللی سفیران ما در کشور خود محسوب می‌شوند برای اینکه شناخت عمیق‌تری نسبت به کشور محل تحصیل خود پیدا می کنند و شبکه روابط اجتماعی بین فردی و فرهنگی زیادی با آن برقرار کرده‌اند. تاثیر بعدی حضور این افراد در ایران، جذب دانشجویان بیشتر است که در قلمرو علمی می‌تواند در همکاری های علمی و تعریف و پیشبرد پروژه‌های مشترک علمی و فناوری بین دو کشور ایفای نقش کند. همچنین در قلمرو اقتصادی در درازمدت این دانشجویان می‌توانند کنشگران فعال در مبادلات اقتصادی بین دو کشور شوند و در عین حال، اقتصاد آموزش عالی به چرخش درمی آید و رونق پیدا می کند.

الان یکی از منابع درآمد اقتصادی مهم برخی از کشورها مانند استرالیا یا کانادا همین جذب دانشجویان بین‌المللی است. از بُعد سیاسی و به تقویت مناسبات سیاسی بین این کشورها منجر می شود چرا که برخی از این دانشجویان در برگشت به کشور خود به جایگاه‌های سیاسی بالایی می رسند و می‌توانند عامل تقویت روابط و همکاری بین کشورها شوند. در قلمرو فرهنگی نیز باعث می‌شود سازگاری و تاب‌آوری با فرهنگ‌های متنوع دنیا برای مردم آن کشور فراهم شود و بسیاری دیگر از امتیازات که می‌تواند حاصل جذب دانشجویان خارجی باشد.

لینک خیر

 
دانشگاه زنجان؛ سبزترین دانشگاه ایران
طی اعلام مؤسسه GM برای دهمین سال پیاپی دانشگاه زنجان عنوان سبزترین دانشگاه ایران را به خود اختصاص داد

 

بر اساس تازه ترین نتایج رتبه بندی گرین متریک، دانشگاه زنجان حایز رتبه نخست ملی بین 45 دانشگاه ایران و حایز رتبه 107  بین 1050 دانشگاه حاضر در رتبه بندی گرین متریک در جهان شده است. شش شاخص مهم در این رتبه بندی: محیط و زیرساخت (وزن ۱۵%)، انرژی و تغییرات اقلیمی (وزن ۲۱%)، مدیریت پسماند (وزن ۱۸%)، آب (وزن ۱۰%)، حمل و نقل (وزن ۱۸%)، آموزش (وزن ۱۸%) هستند.

این دهمین سالی است که دانشگاه زنجان عنوان سبزترین دانشگاه ایران را به خود اختصاص می دهد و با اختلاف 340 امتیاز نسبت به دانشگاه دوم ایران در این عرصه یکه تازی می نماید.

جا دارد از زحمات مدیریت طرح های عمرانی، روابط بین الملل و کلیه همکاران دخیل در کسب این مهم تقدیر و تشکر نماییم.

برای اطلاعات تکمیلی در مورد این رتبه بندی و امتیازات دانشگاه های مختلف به لینک مراجعه شود.

 


امتیاز

کل

رتبة

ملی

رتبة

جهانی

دانشگاه زنجان

8165

1

107

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7825

2

156

دانشگاه کاشان

7795

3

163

دانشگاه محقق اردبیلی

7770

4

169

دانشگاه الزهرا (س)

7670

5

188

دانشگاه رازی

7635

6

195

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

6735

7

359

دانشگاه اصفهان

6735

8

360

دانشگاه فردوسی مشهد

6635

9

378

دانشگاه یزد

6590

10

388

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

6510

11

402

دانشگاه حکیم سبزواری

6340

12

438

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6285

13

455

دانشگاه یاسوج

6135

14

474

       

دانشگاه تربیت مدرس

6130

15

475

دانشگاه اراک

6050

16

494

دانشگاه صنعتی اراک

5895

17

521

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

5455

18

593

دانشگاه شهید رجایی

5415

19

596

دانشگاه خلیج فارس

5415

20

597

دانشگاه مازندران

5405

21

598

دانشگاه کردستان

5285

22

623

دانشگاه ارومیه

5215

23

640

دانشگاه تهران

5090

24

671

دانشگاه هرمزگان

5080

25

675

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4975

26

698

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

4855

27

715

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

4800

28

724

دانشگاه صنعتی شریف

4785

29

729

دانشگاه صنعتی شاهرود

4485

30

775

دانشگاه پیام نور

4455

31

777

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

4395

32

786

دانشگاه ایلام

4200

33

815

دانشگاه خوارزمی

4035

34

842

دانشگاه بیرجند

3880

35

862

دانشگاه میبد

3820

36

875

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

3800

37

877

دانشگاه سیستان و بلوچستان

3760

38

880

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

3630

39

893

دانشگاه اردکان

3460

40

910

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3310

41

930

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

3110

42

950

دانشگاه شهید بهشتی

2895

43

966

مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

2875

44

968

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2235

45

1011

 

 

 
فراخوان امریه سربازی برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
اطلاعات در سایت این سازمان به نشانی www.gsi.ir قابل مشاهده است
نشریات علمی برگزیده کشور معرفی شدند
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برترین پژوهشگران و فناوران، انجمن‌ها و نشریات علمی برگزیده کشور معرفی شدند

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه زنجان و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، برترین پژوهشگران و فناوران کشور پنجشنبه 24 آذرماه 1401 در آخرین روز از هفته پژوهش و فناوری طی آیینی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری معرفی و  مورد تجلیل  قرار گرفتند .

در این آیین  که در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، فناوران برتر در چند بخش فناور برتر دانشگاهی، فناور برتر پارکی (مستقر در پارک های علم و فناوری) فناور برتر مرکز رشدی (مستقر در مراکز رشد) فناور برتر دانشجویی و فناور برتر دستگاهی (فناوران دستگاه های دیگر) معرفی شدند.

همچنین پژوهشگران برتر از دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت علوم و دستگاه های دیگر، نشریات و انجمن علمی برگزیده نیز تجلیل شدند که با افتخار نشریه علمی پژوهشی تاملات فلسفی دانشگاه زنجان یکی از دو مجله برتر این رویداد و تنها نشریه حوزه علوم انسانی از بین 813 مجله به عنوان برترین معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

افزون بر این، برترین اعضای هیات علمی در زمینه ارتباط با صنعت، استانداران برتر حامی فناوری و  استانداران و روسای دانشگاه‌های حامی پژوهش و فناوری نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

روابط عمومی دانشگاه زنجان ضمن سپاس از مساعی دست‌اندر کاران مجله، این موفقیت ارزشمند را به خانواده بزرگ دانشگاه بالاخص خانم دکتر سحر کاوندی و آقای دکتر مرتضی حسین‌زاده و سایر اعضای محترم گروه فلسفه دانشگاه تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون را برای ایشان از درگاه ایزد منان مسئلت می نماید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشریه تاملات فلسفی دانشگاه زنجان می توانید از لینک http://phm.znu.ac.ir استفاده نمائید.

 

 
گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر برگزار شد

طی مراسمی در مرکز همایش‌های بین المللی غدیر دانشگاه زنجان، با حضور دکتر محسن افشارچی استاندار زنجان و سایر مسئولین از پژوهشگران برتر استان زنجان در 3 بخش اعضای هیات علمی، فناوران برگزیده و دانشجویان برگزیده پژوهشگر در سال 1401 بعد از دو سال وقفه که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شده بود تجلیل به عمل آمد.

 1. پژوهشگران برگزیده اعضای هیات علمی استان در سال 1401

1

جناب آقای دکتر   رضا رسولي                           پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

2

جناب آقای دکتر    محمدرضا پورهروی                 پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

3

 سرکار خانم دکترمعصومه اصل‌روستا                  پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

4

سرکار خانم دکتر مانیا ملکی                                پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

5

جناب آقای دکتر حسین کوهستانی                       پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

6

جناب آقای دکتر   مهدی کلانتری                       پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

7

سرکارخانم دکتر  زهره معصومی                      پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

8

جناب آقای دکتر سید جمال حسینی                    پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پزشکی و پیرا پزشکی

9

جناب آقای دکتر جلال بازرگان                         پژوهشگر برگزیده استان در گروه فنی و مهندسی

10

جناب آقای دکتر مهدی بیگدلی                         پژوهشگر برگزیده استان در گروه فنی و مهندسی

11

جناب آقای دکتر  مصطفی یارقلی                      پژوهشگر برگزیده استان در گروه فنی و مهندسی

12

جناب آقای دکتر   سیروس ایزدپناه                    پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم انسانی

13

جناب آقای دکتر   سید حسین میرموسوی            پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم انسانی

14

جناب آقای دکتر    محسن زندی                       پژوهشگر برگزیده استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

15

جناب آقای دکتر    پرویز عبدی‌نژاد                  پژوهشگر برگزیده استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 1. فناوران برگزیده استان در سال 1401

1

جناب آقای مهندس هادی مهدوی فناور برتر و مدیر عامل شرکت شرکت توسعه ارتباطات سازگان صنعت

2

جناب آقای مهندس حامد عزیزخانی فناور برتر و  مدیر عامل شرکت مبتکران صنعت و دانش عام گستر

3

جناب آقای مهندس امین اکرمی فناور برتر و  مدیر عامل شرکت شیمی کانه ایرانیان

4

جناب آقای دکترمراد بیاگوی  فناور برتر و  مدیر عامل شرکت هوش داده هدف

 

 

 

 

 1. لیست دانشجویان پژوهشگر برگزیده هفته پژوهش سال 1401

 

1

جناب آقای علی ابدالی                    پژوهشگر برگزیده گروه فنی و مهندس

2

جناب آقای داود امین فنک                 پژوهشگر برگزیده گروه کشاورزی و منابع طبیعی

3

جناب آقای پوریا امیری                   پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه

4

سر کار خانم سیده فاطمه حسینی      پژوهشگر برگزیده گروه   علوم پایه

5

سرکار خانم ثمین عباس زاده         پژوهشگر برگزیده گروه   پزشکی و پیرا پزشکی

6

جناب آقای سعید محرمی              پژوهشگر برگزیده گروه  علوم انسانی

7

جناب آقای هادی مددلو                فناور برگزیده گروه فنی و مهندسی

 

 

در پایان به اطلاع می رساند انتخاب پژوهشگران برگزیده به این ترتیب بوده که بر اساس بالاترین امتیاز کل فعالیت های پژوهشی سه سال (01/07/1398 الی 31/06/1401) در هر دانشکده بوده و نفرات برگزیده نبایستی در طول 5 سال گذشته بعنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب شده باشند.

عکس ها را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 

 

 

 

 

 
زمان ملاقات حضوری
ملاقات حضوری ریاست و معاونت های دانشگاه

 

ریاست دانشگاه

روزهای دوشنبه ساعت 12-9:30 (با هماهنگی قبلی)

معاونت اداری و مالی

معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی

همه روزه (با هماهنگی قبلی با دفتر)

معاونت فرهنگی

روزهای دوشنبه ساعت 12-10

معاونت دانشجویی

روزهای دوشنبه ساعت 12-10

 

 
تبدیل ظرفیت شخصی نخبه گی به ظرفیت ملی
ظرفیت شخصی نخبه گی را تبدیل کنید به ظرفیت ملی و حل مسائل کشورمعارفه معاونت آموزشی و سرپرست حقوقی
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت

 

در جلسه هیأت رییسه و طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر عباس رسولی عضو هیأت علمی گروه آمار بعنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر سید مجتبی حسین الموسوی بعنوان سرپرست حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه منصوب و از مساعی دکتر رضا نوروزیان و دکتر داود اسلامی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر عباس رسولی دانشیار گروه آموزشی آمار، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه فردوسی مشهد (رشته آمار ریاضی) به ترتیب طی سال های (71-1367) گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته آمار ریاضی و دانشگاه شیراز طی سال های 85-1380 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی   8 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر    1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   13 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   9 مورد

گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده   2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   51 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   33 مورد

 

 

دکتر سید مجتبی حسینی الموسوی مرتبه علمی استادیار گروه آموزشی حقوق، دوره های کارشناسی را در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین رشته فقه و حقوق و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه مذاهب اسلامی تهران رشته فقه و حقوق عمومی به ترتیب طی سال های 85 الی 91 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته  حقوق عمومی دانشگاه تهران بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 3 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 3 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 2  مورد ترجمه 1 مورد تالیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 20 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 1 مورد