خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصاب مدیران اداری و برخی از گروه های آموزشی دانشگاه
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت.طی حکمی از سوی دکتر جلال بازرگان ریاست دانشگاه، دکتر داود کولیوند (عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی) بعنوان معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی منصوب شد. دکتر بازرگان در لوح جداگانه ای از زحمات دکتر علیرضا یوسفی تقدیر و تشکر نمود.

دکتر داود کولیوند دانشیار گروه گیاه پزشکی، دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تبریز (رشته بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی) طی سال های 1392-1386 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده ایشان در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 54 مورد، مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی 3 مورد، مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 11 مورد، خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 37 مورد،گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 3 مورد، تولید دانش فنی،اختراع یا اکتشاف ثبت‌ شده 43 مورد، تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 3 مورد ترجمه، تالیف و فصل؛ راهنمایی و مشاوره پایان نامه 24 مورد، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 77 مورد می باشد.

 

همچنین طی احکامی در ماه های اخیر دکتر شادعلی توحیدلو عضو هیات علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دکتر احسان تفکری عضو هیات علمی گروه عمران، دکتر الهام محمدی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی، دکتر ملیحه یعقوبی عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر فاطمه عسجدی عضو هیات علمی گروه مواد، دکتر اورنگ کاوسی عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی به عنوان مدیران گروه های آموزشی فوق منصوب و از زحمات دكتر حیدر قلی زاده، دكتر اصغر ارجمندی، دكتر ایوب جدیری، دكتر مهدی ملکی کاکلر، دکتر سید احمد لاجوردی، دکتر داود کولیوند در زمان تصدی این پست تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 

دکتر شادعلی توحیدلو استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دوره دکتری خود را در دانشگاه بوعلی سینا همدان گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 13 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 3 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 8 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 8 مورد

 

دکتر احسان تفکری استادیار گروه عمران، دوره كارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی سالهای ۱۳۹۵-13۹0 گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه گیلان طی سال های ۱۳۹۵-13۹0 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 8 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 6 مورد  

 

دکتر الهام محمدی استادیار گروه زبان انگلیسی، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب طی سال های 1387-1385 و ۱۳۹3-1387 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 9 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 1 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 5 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 5 مورد تالیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 33 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 3 مورد

 

دکتر ملیحه یعقوبی استادیار گروه شیمی، دوره كارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس-دانشگاه دیویس کالیفرنیا بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 11 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 2 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  7 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 4 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 17 مورد

 

دکتر فاطمه عسجدی استادیار گروه مواد، دوره كارشناسی ارشد خود را در  دانشگاه صنعتی شریف طی سال های 1386-1388 و گذرانده و دوره دکتری وی در پژوهشگاه مواد و انرژی- فرصت مطالعاتی در دانشگاه بن آلمان طی سال های 1389-1394 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 14 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 2 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  11 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 1 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 4 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 9 مورد

 

دکتر اورنگ کاوسی دانشیار گروه گیاهپزشکی، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران به ترتیب طی سال های 1379-1376 و ۱۳88-1382 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 30 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  23 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 35 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 38 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 33 مورد

;
ارسال شده در مورخه: 26-12-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

دیدار و گفتگو با فرمانده سپاه استان زنجان

حضور هیات رئیسه دانشگاه زنجان در سپاه پاسداران انصارالمهدی استان زنجان (27-01-1403)

   

پیام نوروزی ریاست دانشگاه

فرا رسیدن سال نو، که می‌تواند آغازی برای موفقیت، کامیابی و بهترین‌ها باشد، بر شما مبارک باد. (28-12-1402)

   

انتصاب مدیران اداری و برخی از گروه های آموزشی دانشگاه

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت. (26-12-1402)

   

درگذشت استاد مهدی پناهی

تسلیت درگذشت استاد فقید مهدی پناهی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (23-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

تسلیت درگذشت دانشجوی گرامی دانشگاه زنجان