خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفتر ریاست و روابط عمومی


گرامیداشت 14 و 15 خرداد
سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد گرامی بادتسلیت حضور خانم مریم عباسی

عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی سرکار خانم مریم عباسی (دانشکده علوم)

ما همه فانی و بقا بس توراست

همکار گرامی

سرکار خانم مریم عباسی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر جمیل برای جنابعالی، خانواده محترمتان و سایر بازماندگان خواهانیم.
مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 18تا 21 خرداد 99

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1400- 99  را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/03/18 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 142

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000003

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 99/03/18 تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 99/03/21 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز چهار شنبه تاریخ 99/04/04

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/04/07 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 500/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان.

تذکر مهم:  مناقصه‌گر ، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 11 تاریخ 99/04/04 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 18 تا 21 خرداد 99

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد ایاب ذهاب کارکنان  دانشگاه زنجان برای سال 1400- 99  را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/03/18 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 143

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000004

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 99/03/18 تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 99/03/21 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز چهار شنبه تاریخ 99/04/04

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/04/07 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 300/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه‌گر ، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 11 تاریخ 99/04/04 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 18 تا 21 خرداد 99

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان و همچنین سرایداری و نگهبانی دانشکده فنی واحد ابهر دانشگاه زنجان برای سال 1400- 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته خدمات عمومی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/03/18 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 140

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000001

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 99/03/18 تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 99/03/21  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/04/03

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 99/04/04 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 1/500/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان.

تذکر مهم:  مناقصه‌گر ، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 11 تاریخ 99/04/03 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 18 تا 21 خرداد 99

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خدمات خودرویی دانشگاه زنجان برای سال 1400- 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/03/18 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 141

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 209903798000002

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 99/03/18 تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 99/03/21 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/04/03

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 99/04/04 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 500/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان.

تذکر مهم:  مناقصه‌گر ، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 11 تاریخ 99/04/03 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
تسلیت حضور آقای دکتر فلاحت

عرض تسلیت درگذشت مادر گرامی آقای دکتر محمدصادق فلاحت (گروه معماری)

ما همه فانی و بقا بس توراست

همکار گرامی

جناب آقای دکتر محمدصادق فلاحت

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحومه و صبر جمیل برای جنابعالی، خانواده محترمتان و سایر بازماندگان خواهانیم.
تقدیر وزارت عتف از کارشناسان فرهنگی دانشگاه
از کارشناسان فرهنگی دانشگاه زنجان در حوزه فعالیت تشکل های اسلامی و نشریات دانشگاهی تقدیر شد

طی نامه ای از سوی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مشارکت موثر دانشگاه در اصلاح و بارگذاری اطلاعات نشریات دانشگاهی در سامانه جامع مربوطه توسط خانم زینب نظری کارشناس فرهنگی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.

همچنین در حوزه فعالیت های تشکل های اسلامی، مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ارسال لوح تقدیر، از تلاش های موثر آقای محسن داودی  تشکر و قدردانی نمود.

 
تسلیت درگذشت مرحومه خانم رادمهر(دانشجوی دکتری)

عرض تسلیت درگذشت مرحومه مهرانگیز رادمهر، دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار دانشگاه زنجان

ما همه فانی و بقا بس توراست

با نهایت تالم و تاثر، درگذشت مرحومه مهرانگیز رادمهر، دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار دانشگاه زنجان را خدمت خانواده محترم ایشان و همه دانشگاهیان و دوستان و نزدیکان آن مرحومه تسلیت عرض نموده و از درگاه باری تعالی رحمت و مغفرت برای آن مرحومه و صبر و تحمل برای خانواده ایشان مسالت داریم.
تسلیت حضور سرکار خانم زهره سهرابی

عرض تسلیت درگذشت برادر گرامی خانم زهره سهرابی (خوابگاه خواهران)

ما همه فانی و بقا بس توراست

همکار گرامی

سرکار خانم زهره سهرابی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر جمیل برای جنابعالی، خانواده محترمتان و سایر بازماندگان خواهانیم.
مسابقه بزرگ طنز ادبی «کرونامی»
(ویژه دانشجویان دانشگاه زنجان) در قالب شعر، داستان کوتاه و خاطره

شرایط آثار ارسالی:

  • موضوع آثار: کرونا و پویش در خانه بمانیم
  • آثار در هر سه محور باید در قالب طنز ارائه گردد
  • آثار حتما متعلق به خود دانشجو باشد
  • آثار در محیط word ، با قلم B Nazanin و فونت 14 تنظیم گردد
  • هر شرکت کننده می تواند تنها در یک بخش و در هر بخش حداکثر 2 اثر ارائه نماید
  • داستانک و خاطره از 20 واژه کمتر و از 200 واژه بیشتر نباشد. در شعر محدودیت قالب و واژه وجود ندارد
  • در ابتدای کلیه آثار نام اثر نوشته شود
  • در ذیل کلیه آثار ارسالی مشخصات کامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره دانشجویی و شماره تماس قید گردد.

مهلت ارسال آثار: تا 3 تیرماه- همزمان با ولادت حضرت معصومه (س)

اعلام نتایج داوری: 13 تیرماه- همزمان با ولادت امام رضا (ع)

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال آثار: farhanghi.znu@gmail.com

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02433052773 (خانم قربانی) تماس حاصل نمایید

 

 

 
حضور آقای ذکتر مهدی مقیمی

عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای دکتر مهدی مقیمی (مدیر طرح های عمرانی)

ما همه فانی و بقا بس توراست

همکار گرامی

جناب آقای دکتر مهدی مقیمی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر جمیل برای جنابعالی، خانواده محترمتان و سایر بازماندگان خواهانیم.
تسلیت حضور آقای ذکرعلی مرادی

عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای ذکرعلی مرادی (دانشکده مهندسی)

ما همه فانی و بقا بس توراست

همکار گرامی

جناب آقای ذکرعلی مرادی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر جمیل برای جنابعالی، خانواده محترمتان و سایر بازماندگان خواهانیم.
آف کرونا مسابقه‌ی سراسری بازی‌های خانوادگی در خانه
آغاز یک پویش فرهنگی ـ اجتماعی در کشور با محوریت سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد
27 اردیبهشت بر تلاشگران عرصه ارتباطات و روابط عمومی تهنیت باد