خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفتر ریاست و روابط عمومی


عملکرد دانشگاه زنجان در حوزه امنیت عمومی و حقوق شهروندی
دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی عملکرد دستگاه ها را در این حوزه اعلام کرد

 

دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی عملکرد 53 دستگاه را در حوزه حقوق شهروندی و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف با تاکید بر ضرورت تلاش درجهت بهبود رفتار سازمانی در صیانت از حقوق مردم و ارتقاء شاخص ها در این دو حوزه ارزیابی نموده است که امتیازهای دانشگاه زنجان در این ارزیابی به شرح زیر می باشد:

حقوق شهروندی

میانگین استانی

امتیاز دستگاه

رتبه دستگاه

82.52

93.7

3

 

 

عفاف و حجاب (درون سازمانی)

میانگین استانی

امتیاز دستگاه

رتبه دستگاه

86.66

95.3

6

 

 

برنامه های برون سازمانی عفاف و حجاب

میانگین استانی

امتیاز دستگاه

رتبه دستگاه

91.57

95.2

6

 

 
مشخص شدن زمان برخورد یک کهکشان در گذشته
از تحلیل داده‌­های تلسکوپ فضایی تس، زمان برخورد یک کهکشان با کهکشان راه شیری در گذشته مشخص شد.

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸

ایسنا/زنجان از تحلیل داده‌­های تلسکوپ فضایی تس، زمان برخورد یک کهکشان با کهکشان راه شیری در گذشته مشخص شد.

امیر حسن‌زاده، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان، حامد قاسمی دانش‌آموخته دکتری و حسین صفری با یک تیم بزرگ بین‌المللی متشکل از حدود ۱۰۰ نفر از محققان و دانشمندان از موسسه‌­ها و دانشگاه‌های معروف دنیا همکاری کردند.

این گروه بین‌المللی با یک روش علمی توسعه یافته نوین مشخصات ستاره قدیمی با نام نو هندی به جست‌وجوی گذشته تاریخی کهکشان راه شیری پرداختند که این مطالعه  یک تک ستاره روشن در صورت فلکی هندی قابل مشاهده از آسمان نیم‌کره جنوبی، راز برخورد کهکشان ما معروف به راه شیری را با کهکشان کوچک گایا در طول پیشینه­ آن آشکار کرد.

ستارگان اطلاعات فسیل‌­گونه­‌ای از تاریخ گذشته خودشان و محیطی که در آن شکل گرفته‌­اند، دارند. این تیم تحقیقاتی با استفاده از داده‌­های تلسکوپ فضایی و تلسکوپ‌­های بزرگ زمینی رموز ستاره نو هندی را آشکار کردند.

ستارگان با نوسانات طبیعی (لرزه‌شناسی ستاره­‌ای مبتنی بر نوسانات نور ستاره) تعیین سن می‌شوند که توسط ماموریت فضایی ناسا تلسکوپ فضایی تس است که در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شده و هدف آن یافتن سیارات فراخوشیدی و ستارگان آن‌ها است، با ترکیب داده‌­ها با  تلسکوپ فضایی گایا مربوط به آژانس فضایی اروپا، پیشینه تاریخی مربوط به ستاره نو هندی که ۱۱.۵ میلیارد سال پیش متولد شده بود، آشکار شد.

این مقاله تحقیقاتی با عنوان “Age dating of an early Milky Way merger via asteroseismology of the naked-eye star v Indi" است که در مجله Nature Astronomy چاپ شد.

همین خبر در خبرگزاری ایسنا
مزایده یک دستگاه وانت پیکان دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: دوشنبه تاریخ 30دیماه تا یکشنبه 6 بهمن 98

آگهی مزایده عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد یک دستگاه وانت پیکان دانشگاه زنجان را از طریق انجام مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق مجوز کمیسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به شماره 980039 به  تاریخ 98/09/20  واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مزایده ، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مزایده ‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 98/10/30 می‌باشد.

الف- شماره مزایده (مرجع): 135

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:  1098003798000004 مورخ 98/10/25

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: مزایده ‌گران می‌توانند از ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/10/30 تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/11/06 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 98/11/16

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 98/11/19دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: سپرده شرکت در مزایده شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 30/000/000 ریال به شماره حساب ثبت شده در سامانه ستاد و ارائه اصل فیش بانکی.

تذکر مهم: مزایده ‌گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مزایده ‌گران به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 14 تاریخ 98/11/16 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و واحد نقلیه 33052237

 

روابط عمومی دانشگاه زنجان
مشخص شدن زمان برخورد یک کهکشان در گذشته
از تحلیل داده­های تلسکوپ فضایی تس زمان برخورد یک کهکشان با کهکشان راه شیری در گذشته مشخص شد

 در مقاله ای با عنوان

 “Age dating of an early Milky Way merger via asteroseismology of the naked-eye star n Indi”. 

که در مجله Nature Astronomy چاپ شد،

https://www.nature.com/articles/s41550-019-0975-9

 

 از مطالعه  یک تک ستاره روشن در صورت فلکی هندی قابل مشاهده از آسمان نیکره جنوبی، راز برخورد کهکشان ما معروف به راه شیری را با کهکشان کوچک گایا در طول پیشینه­ی آن آشکار ساخت.

 

 

در همکاری امیر حسنزاده دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان، دکتر حامد قاسمی دانش آموخته دکتری  و دکتر حسین صفری با یک تیم بزرگ بین المللی در حدود 100 نفر از محققان و دانشمندان از موسسه­ها و دانشگاه­های به نام دنیا، با یک روش علمی توسعه یافته نوین مشخصات ستاره­ی قدیمی با نام نو هندی به جستجوی گذشته تاریخی کهکشان راه شیری پرداختند. ستارگان اطلاعات فسیل­گونه­ ای از تاریخ گذشته خودشان  و محیطی که در آن شکل گرفته ­اند دارند. تیم با استفاده از داده­های تلسکوپ فضایی و تلسکوپ­های بزرگ زمینی رموز ستاره نو هندی را آشکار کرده است.  

ستارگان با نوسانات طبیعی (لرزه شناسی ستاره­ ای مبتنی بر نوسانات نور ستاره) تعیین سن می شوند که توسط ماموریت فضایی ناسا تلسکوپ فضایی تس،

 Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

  که در سال 2018 به فضا پرتاب شده است و هدف آن یافتن سیارات فراخوشیدی و ستارگان آنها است، با ترکیب داده­ها با  تلسکوپ فضایی گایا مربوط به آژانس فضایی اروپا، پیشینه تاریخی مربوط به ستاره نو هندی که 5ر11 میلیارد سال پیش متولد شده بود، آشکار شد.

 
مناقصه مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه 24 دیماه تا شنبه 28 دیماه 98

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای)

 (نوبت دوم)

دانشگاه زنجان در نظر دارد نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 99- 98 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته نگهداری و خدمات فضای سبز از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 98/10/24  می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 137

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:   2098003798000017  مورخ 98/10/21

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/10/24تا ساعت 8 روز شنبه تاریخ 98/10/28 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/11/08

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 98/11/12 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 500/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده .

تذکر مهم:  متقاضییان، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 14یعد از ظهر تاریخ 98/11/08 به دبیرخانه دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و مسئول فضای سبز 33052731

 

 روابط عمومی دانشگاه زنجان
تسلیت شهادت مسافران هواپیمای اوکراین
ضمن اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار، این مصیبت را به کلیه هموطنان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می نماییم

درپی وقوع حادثه دلخراش سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی کشور اوکراین و جان باختن مسافران این هواپیما که متاسفانه در میان آنها دانش آموختگان دانشگاهی کشور نیز به شهادت رسیده اند، ضمن اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار، این مصیبت را به کلیه هموطنان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می نماییم.ضمنا اعضای هیات رئیسه دانشگاه نیز پیامی در این خصوص به شرح ذیل صادر نمود:

 

ضمناً مجلس گرامیداشتی به همین مناسبت سه شنبه 24 دیماه ساعت 11:30 در مسجد دانشگاه برگزار خواهد شد.
بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مراسم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در دانشگاه زنجان برگزار شد

در پی ترور ناجوانمردانه سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، مراسم بزرگداشتی در مسجد باقرالعلوم (ع) دانشگاه زنجان برگزار گردید.

در این مراسم که با حضوراستاندار زنجان، هیأت رییسه دانشگاه و دانشگاهیان برگزار گردید، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان سخنانی درخصوص جانبازی های مدافعان حرم ایراد نموده و حاضرین ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ به اقامه عزاداری پرداختند.

 

عکس های مراسم را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 
طرح سند راهبردی استان در جلسه هم اندیشی
جلسه هم اندیشی بهبود و ارتقاء اسناد راهبردی و اجرایی آمایش استان در دانشگاه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه هم اندیشی بهبود و ارتقاء اسناد راهبردی و اجرایی آمایش استان با حضور استاندار زنجان و مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی استان در مرکز همایش های بین المللی غدیر دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه سند راهبردی استان که به پیشنهاد سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه استان و مشاوره دانشگاه زنجان تنظیم شده بود طرح گردید و حاضرین انتقاد، پیشنهاد و نظرات خود را نسبت به آن بیان نمودند.

در ابتدا دکتر سید محسن نجفیان رئیس دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم مطالبی را در خصوص سند راهبردی به سمع و نظر حضار رساندند سپس دکتر طهماسبی مدیر سازمان مدیریت فرایند مطالعات آمایش استان را توضیح دادند و در ادامه دکتر محسن کلانتری به عنوان مجری طرح توضیحات کامل را با همراهی مهندس خداوری بطور مشروح به اطلاع حاضرین رساندند.

برای بهره گیری نظرات حاضرین جلسه به صورت پنلی و پرسش و پاسخ ادامه یافت که استاندار زنجان گفت: سند آمایش باید شاخص‌بردار، قابل سنجش و ارزیابی و منطبق با واقعیت های موجود باشد تا بتوان آن را در حقیقت اجرا کرد.

فتح الله حقیقی اظهار کرد: تمام تلاش در استان این است که از نظرات نخبگان و صاحب‌نظران امر توسعه برای تکمیل سند آمایش سرزمین استفاده کنیم و در این جلسات بیش از ۱۷ نکته از نظرات نخبگان استان احصاء و در سند استان لحاظ خواهد شد.

وی با بیان اینکه سند آمایش سرزمین امسال آسیب شناسی و با دقت شاخص‌های توسعه احصا شده است و باید برای عملیاتی کردن آن، اقدامات لازم را در نظر بگیریم که نقش دانشگاهیان و متخصصان امر بسیار مهم است.

استاندار زنجان با بیان اینکه هدف از سند آمایش سرزمین، رشد و توسعه متوازن استانها بوده و این تکلیفی است که بر عهده دولت گذاشته شده است تصریح کرد: وظیفه ما مجریان این طرح، اجرای بدون نقص آن است .

حقیقی با قدردانی از مجری طرح آمایش سرزمین در استان تاکید کرد: نگاه ما به توسعه استان در همه زمینه ها یکسان است و بعد از سیزده سال تلاشی که برای تدوین و تکمیل این سند شده باید هرچه سریعتر این سند با بهره مندی از دانش نخبگان استان تکمیل شود چرا که نقشه راه استان بر اساس طرح آمایش سرزمین تنظیم خواهد شد.

عکس های هم اندیشی را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 

 
انتصابات صورت گرفته در دیماه
طی ماه اخیر با احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاباتی انجام شد

طی ماه اخیر با صدور احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر حسین صفری عضو هیأت علمی گروه فیزیک به عنوان رییس گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه، دکتر محمدرضا توحیدی فر عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و دکتر ذکراله مروتی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی به عنوان مدیران گروه های مذکور منصوب شدند. همچنین از دکتر جواد مقدم و دکتر طاهر الهی در مدت تصدی مدیریت گروه های مذکور تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

دکتر حسین صفری استاد گروه آموزشی فیزیک، دوره‏ دکتری خود را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، رشته نجوم و اختر فیزیک (فیزیک خورشید) طی سال های 86-1381 گذرانده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کتاب: 4 جلد (تألیف و ترجمه)

تعداد کل مقالات: 107 عنوان

مقالات مجلات: 41 عنوان

مقالات همایش ها: 86 عنوان

تعداد طرح های پژوهشی: 4 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 68 مورد

 

دکتر محمدرضا توحیدی فر دانشیار گروه مهندسی مواد، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف، رشته مهندسی مواد- متالورژی صنعتی در سال های 83-1378 گذرانده است. دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس (دکتری ایران-ایتالیا) و رشته مهندسی مواد به ترتیب طی سال های 85-1383 و 91-1386 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 33 عنوان

مقالات مجلات: 13 عنوان

مقالات همایش ها: 20 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 3 مورد

 

دکتر ذکراله مروتی استادیار گروه روانشناسی، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 82-1379 گذارنده است. تحصیلات دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی به ترتیب در دانشگاه های علامه طباطبایی تهران و شهید چمران اهواز طی سال های85-1383 و  90-1386 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 53 عنوان

مقالات مجلات: 43 عنوان

مقالات همایش ها: 10 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 18 مورد

 

 
کسب عنوان برتر برای پایان نامه دانشجوی دانشگاه زنجان
پایان نامه مهندس محمد کریمی در پنجمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید بعنوان پایان نامه برتر انتخاب شد

شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید با همکاری انجمن­ مهندسی ساخت و تولید ایران (SMEIR) و انجمن ساخت و تولید انگلستان (IManf) در تاریخ 4 و 5 دی 1398 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این همایش بزرگ علمی، محققان ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی خود را با یکدیگر در میان گذاشته و از دیدگاه‌ها و دانش یکدیگر بهره‌مند شدند.

همایش شامل نشست­های تخصصی علمی و صنعتی، ارائه پوستر، سخنرانی کلیدی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی، نمایشگاه محصولات صنعتی و کارگاه­های آموزشی تخصصی هدفمند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و صنعتگران بود و پایان نامه مهندس محمد کریمی ایوانکی با عنوان "بررسی تاثیر هندسه ابزار ماسوره ای بر رفتار مکانیکی و متالورژیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم T6-6061" بعنوان پایان نامه برتر انتخاب شد. این پایان نامه در گروه مهندسی مکانیک با راهنمایی دکتر داود افشاری و مشاوره دکتر حسن صیدی انجام شده است.

 
پژوهشگر دانشگاه زنجان در بین پژوهشگران یک درصد برتر دنیا
نام دکتر عباس ربیعی؛ دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه در بین پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفت

براساس استنادات صورت گرفته به تحقیقات پژوهشگران در زمینه های مختلف، ISC نفرات یک درصد برتر دنیا را اعلام کرد که دانشگاه زنجان نیز در این لیست نماینده دارد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام هر ساله براساس معیارهای بین المللی آخرین رتبه بندی دانشگاه های برتر کشور در میان مؤثرترین دانشگاه های پراستناد کشور را از 10 سال گذشته که مدام در حال بروزرسانی است اعلام می کند. موسسات، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می توانند در بین یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند که این استنادات بیانگر ارزشمندی و کیفیت یافته ها و تولیدات علمی هستند. رشد کیفیت تولیدات علمی عاملی برای دست یابی به مرجعیت علمی است.

معیار انتخاب پژوهشگر برتر تعداد استنادات صورت گرفته به تولیدات آنها می باشد که بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته اند براساس تحقیقات خود به بالاترین سطح اعتبار بین المللی دست یابند در دسته پژوهشگران یک درصد و20درصد برتر دنیا قرار می گیرند. لازم به ذکر است دانشگاه زنجان در بین 27 دانشگاه جامع میان مراکز پژوهشی پراستناد یک درصد برتر کشور بوده و نام دکتر عباس ربیعی؛ دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه در بین پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است.

گفتنی است که پیش از این نیز نام دکتر علی رمضانی، دکتر محمدحسین رسولی فرد و دکتر صالح مبین جزو یک درصد برتر و موجب افتخار دانشگاه بوده اند.

 
سیستم ارتباط نوری در فضای آزاد در دانشگاه زنجان ساخته شد
نسخه اول این سیستم نیز به طور مستقیم از ورودی و خروجی استاندارد تجهیزات مخابراتی استفاده می‌کند.

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸

 مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان روز یکشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در این نسخه نیز تکنولوژی مورد استفاده کاملا بومی بوده و برای بهینه ‌سازی نسخه دوم اقدامات نوآورانه‌ی جدیدی به کار گرفته شده است.

علی سپهری اظهار داشت: در نسخه دوم این سیستم امکان برقراری ارتباط با تکنولوژی فناوری مبتنی بر ارتباطات نوری ( FSO ) از فاصله ۴۰ متری به فاصله ۱۲۰ متری امکان‌ پذیر شده است و همانند نسخه اول این سیستم نیز به طور مستقیم از ورودی و خروجی استاندارد تجهیزات مخابراتی استفاده می‌کند و در تطابق کامل با تجهیزات مخابراتی موجود و پروتکل های به کار گرفته شده در شبکه‌های رایانه‌ای ( TCP/IP و TDM )در لینک‌های سیستم های انتقال نوری (SDH) و فناوری اتصال شبکه های محلی ( Ethernet) است.  وی خاطرنشان کرد: نسخه دوم اندفای دانشگاه زنجان هم اکنون امکان برقراری ارتباط نوری در فضای آزاد و در شرایط واقعی را بین ۲ ساختمان فیزیک دانشکده‌ ی علوم و ساختمان علوم طبیعی محقق ساخته است که لینک پایداری با پهنای باند ۱۵۰ بیت در ثانیه را بین این ۲ ساختمان فراهم می‌کند.

سیستم های ارتباط نوری در فضای آزاد یا به اختصار اندفا در مواردی که امکان بهره‌برداری از فیبر نوری با دشواری صورت می‌پذیرد مانند عبور فیبر از عرض رودخانه، ایجاد ارتباط امن بین ۲ مرکز برای شرایط اضطراری و لینک پشتیبان ارتباطی در فواصل نزدیک از جمله کاربردهای آن است. تلاش برای ساخت نمونه نیمه صنعتی از نمونه آزمایشگاهی و تحقیقات برای افزایش برد سیستم تا ۵۰۰ متر و بالاتر در حال انجام است که ادامه این پروژه حمایت دستگاه های ذیربط را می‌طلبد.

 مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: این طرح قسمتی از پروژه دکتری هادی بخشی از دانشجویان دانشگاه زنجان بود که با راهنمایی دکتر احمد درودی از اساتید گروه فیزیک و مساعدت شرکت مخابرات منطقه زنجان به ثمر رسید.

همین خبر در خبرگزاری ایرنا
استاندار زنجان: پژوهش به گفتمان غالب دانشگاهی و مدیریتی تبدیل شود
استاندار زنجان گفت: برای نهادینه شدن پژوهش در عرصه عمل، باید تلاش کنیم.

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸

فتح الله حقیقی روز سه شنبه در همایش بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر استان به لزوم بررسی کاستی ها و موانع عملیاتی شدن پژوهش ها تاکید کرد و افزود: طی ۱۵ سال گذشته رشد علمی ایران در مقایسه با دنیا ۲۴ برابر بوده و هم اکنون نیز کشور ما از نظر علمی در رتبه ۱۶ دنیا و جایگاه نخست در منطقه است.

وی به ضرورت سرمایه گذاری در حوزه پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: اگر پژوهش در کشور به گفتمان غالب تبدیل شده، باید در زمینه تخصیص اعتبارها و میزان کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی و مشارکت بخش خصوصی وضعیت مناسبی را شاهد باشیم.

حقیقی با بیان اینکه پژوهش یکی از ارکان و شاخص های مهم رقابت های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: شاخص های دیگر ناظر بر ثروت آفرینی از پژوهش است.

استاندار زنجان با بیان اینکه  امسال تمام ارکان و مسئولیت های حوزه پژوهش در استان، به دانشگاه ها واگذار شده است، گفت: با اینکه سند آمایش سرزمین استان تدوین و آماده شده بود ولی قرار بر این شد تا این سند قبل از نهایی شدن، در همایشی  در معرض نظرات دانشگاهیان نیز قرار گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص تدوین طرح منظومه های روستایی نیز که برای نخستین بار در کشور در استان زنجان اجرا می شود، مشارکت دانشگاهیان مورد تاکید است.

حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود به حذف موازی کاری ها در حوزه تصمیم گیری تاکید کرد و گفت: تصمیم باید راهبردی باشد و جنبه مسکن و مقعطی نداشته باشد.

وی به اهمیت علم آمار در مدیریت و تصمیم گیری ها اشاره و تصریح کرد: در دنیای امروز مدیریت بر مبنای عدد و محاسبات است و اگر از آمار درست استفاده نشود به مثابه سرطانی خواهد بود که مشکلات مختلفی را به بار می آرود.

استاندار زنجان به ضرورت مشارکت دانشگاهیان در حل مسائل مختلف در استان تاکید  و گفت: اگر بین دانشگاه و مدیریت اجرایی فاصله باشد، نمی توانند مکمل هم باشند.

حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تکلیف امروز همه ما، ایجاد آرامش در جامعه است، خاطرنشان کرد: اگر امنیت در جامعه نباشد، به بیگانگان تحلیل های غلط داده می شود.

وی تصریح کرد: نباید در این شرایط وقتمان را برای تخریب صرف کنیم بلکه باید برای آبادانی تلاش نماییم.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله چهارم انتخابات در استان که شامل بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی بود به اتمام رسیده است.

وی به وجود هماهنگی کامل بین دست اندرکاران اجرایی با هیات نظارت بر انتخابات دراستان اشاره کرد و افزود: اصل مهم در برگزاری انتخابات ارتقای مقوم های وحدت در جامعه است.

رییس دانشگاه زنجان نیز در این همایش با بیان اینکه رسیدن به جامعه آرمانی بدون پژوهش امکان پذیر نیست، گفت: اکنون چند سال است که برنامه هفته پژوهش در استان ها به صورت متمرکز انجام می شود و این حرکت فرصت های خوبی را برای آشنایی عموم مردم و دانش آموزان با حوزه پژوهش ایجاد کرده است. 

دکتر محسن نجفیان افزود: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار، جشنواره تجلیل از پزوهشگران برتر و جشنواره دانشجویی از مهمترین برنامه های هفته پژوهش امسال در استان زنجان بود.

دکتر علیرضا فیروز فر، رییس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان نیز در این همایش در سخنانی به فعالیت ها و سیاست های جدید این دانشگاه اشاره کرد و گفت: رویکرد تحول گرایانه اساس برنامه ها در این دانشگاه بوده و در این راستا حرکت دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان به سمت رسیدن به دانشگاه نسل سوم و چهارم است.

همین خبر در خبرگزاری ایرنا
با دانشگاه‌های ایران؛ دانشگاه زنجان، نقطه عطفی در حوزه کشاورزی استان
دانشگاه زنجان نقطه عطفی در حوزه کشاورزی و علوم پایه این استان است.

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش، یکی از شاخص‌ های اعتباری هر دانشگاهی را قدمت آن مرکز علمی تعیین می کند. مطالعات تطبیقی نظام‌های آموزش عالی نشان می‌دهد دانشگاه‌هایی موفق خواهند بود که از یک نظام مستمر و سازمان‌یافته ارزشیابی و اعتبارسنجی برخوردار باشند. پیش‌نیاز چنین نظامی، تدوین شاخص‌ها و قبل از آن ارزیابی درونی مؤسسات آموزش عالی است.

دانشگاه زنجان که در رتبه بندی تایمز در بین دانشگاه های برتر جوان جهان قرار دارد از ۲۲ دانشگاه ایرانی جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۸ جهانی سبزترین دانشگاه‌های جهان را به خود اختصاص داده است.

۲۰ آذرماه فرصتی شد تا باردیگر به معرفی این دانشگاه  برتر جوان بپردازیم.

شورای گسترش آموزش عالی در ۱۵ مرداد ۵۳ مجوز تاسیس مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری در رشته‌های مدیریت کشاورزی و دامپروری را صادر کرد و در نهایت این مرکز آموزشی در مهر ماه سال ۱۳۵۴ فعالیت آموزشی خود را با پذیرش ۷۲ دانشجو از طریق آزمون سراسری در دو رشتة مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری آغاز کرد.

در واقع می‌توان گفت که کار آموزشی مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری که بعدها به دانشگاه زنجان تبدیل شد،   بطور رسمی از سال ۱۳۵۴ آغاز شده است.

پس از مدت زمانی از شروع سال تحصیلی در ۲۰ آذر آن سال با تصویب هیات دولت، زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار برای انجام فعالیت‌های آموزشی و عمرانی از طریق سرجنگلداری وقت استان در اختیار این مرکز قرار گرفت.

مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری زنجان در روز دوم اسفندماه سال ۵۵ از سوی شورای گسترش آموزش عالی به دانشکده کشاورزی زنجان با دو رشته کشاورزی و دامپروری در مقطع کارشناسی، تغییر نام پیدا کرد.

اما این دانشگاه از زمان تغییر نام تا کنون فراز و نشیب‌های بسیاری را سپری کرده، براساس مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی در ۲۵ مرداد ماه سال ۶۱ در چارچوب تغییر نظام آموزش عالی کشاورزی، دانشکده کشاورزی زنجان به آموزشکده کشاورزی زنجان تبدیل شد.

عده‌ای از مسوولان استان و همچنین اهالی دانشگاه با توجه به وجود امکانات مناسب در استان زنجان تلاش کردند تا این آموزشکده به دانشکده تبدیل شود، از این رو موضوع تغییر نام آموزشکده به دانشکده در روز یازدهم خرداد سال ۶۴ در شورای بازگشایی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با این تصمیم موافقت شد.

همچنین با تأسیس دانشکده علوم در سال ۱۳۶۹ و دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۷۰، سرانجام در روز پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۷۰ با تغییر نام مجتمع آموزش عالی زنجان به دانشگاه زنجان از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت موافقت شد.

اهداف و وظایف اساسی دانشگاه

پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش های علمی به منظور کمک به تجهیز و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، ایجاد امکانات پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و درجهت افزایش توان علمی در زمینه علوم مختلف

آموزش دانشجویان در رشته‌های مختلف، برقراری روابط دانشگاهی با دانشگاه‌های داخل یا خارج از کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی، تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی و آموزشی، ترجمه‌ و تألیف‌کتب‌ونشریات در زمینه‌های مختلف علمی

رییسان دانشگاه زنجان

افراد بسیاری از سال ۱۳۵۴ تا کنون سکان این دانشگاه را به دست گرفته اند، مسعود قوامی، احمد صرافی، محمد جعفر ملکوتی، عین اله زارعی، محمدحسین اسدی، احمد صحراگرد، سیدهاشم موسوی، میرعمادالدین بزرگزاده، حمید محرمی، محمدعلی برخورداری، حسین عسگریان، علیرضا نداف اسکویی، محمد علی متفکر آزاد، محسن افشارچی، خلیل جمشیدی و در از سال ۹۶ تا کنون سید محسن نجفیان بر مسند ریاست این دانشگاه تکیه زده اند.

جاذبه های دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان با وسعت ۴۰۰ هکتاری دانشگاه سبز ایران است، همچنین جاذبه هایی مانند مرکز نجوم، موزه آثار باستانی، بزرگترین ساعت آفتابی در خاورمیانه، پیست اسب سواری، استخر و باغ رفاهی را در اختیار دانشجویان قرار داده است.

مرکز  نجوم زنجان یکی از مراکز خاص علاوه بر دارا بودن فضای کتابخانه از نمای تمام دیجیتال، رصدخانه، امکانات رصدی در حد آموزشی و پژوهشی و ... برخوردار است.

موزه تاریخ طبیعی دانشگاه زنجان در سال  ۱۳۷۱ به منظور بالا بردن سطح دانش عمومی، حفظ آثار باستانی و تاریخ طبیعی کشور، شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم و نمونه های مختلف طبیعی و انسانی کشور، تبادل اطلاعات و فرهنگ ها و همچنین کمک به آموزش بهتر علوم و جبران کمبود آزمایشگاهها در مراکز آموزشی، در محل دانشکده علوم تاسیس شد.

افتخارات دانشگاه

همچنین دانشگاه زنجان برای چهارمین سال متوالی، نخستین دانشگاه شاخص توسعه پایدار و محیط زیست ایرانی دردنیا شناخته شد.

این دانشگاه با توجه به شاخص های توسعه پایدار و محیط زیست دررده بندی  (گرین متریک Greenmetric) رتبه ۴۷ را بین  ۶۱۹  دانشگاه شرکت کننده کسب کرد. مکان و زیرساخت، سیاست های انرژی و تغییرات آب و هوایی، مدیریت پسماند،   مدیریت حمل و نقل، مدیریت آب، پژوهش و آموزش در مورد مسائل پایدار ۶ شاخصی بود که دانشگاههای دنیا مورد ارزیابی قرارگرفتند.

از سوی دیگر کنگره جهانی گرین متریک (شاخص بین المللی ارزیابی دانشگاه ها در مسائل محیط زیست) ۲۰۲۰ در ایران و استان زنجان به میزبانی این دانشگاه برگزار می شود.

دانشگاه در زمان حاضر

این دانشگاه هم اکنون با چهار دانشکده جامع کشاورزی، علوم انسانی، مهندسی و علوم و همچنین ۴۱۰ عضو هیات علمی تمام وقت به ۱۰ هزار دانشجو خدمات ارائه می کند.

همین خبر در خبرگزاری ایرنا
تجلیل از 5 استاد دانشگاه زنجان در مراسم هفته پژوهش
بیستمین سال گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان زنجان به میزبانی دانشگاه آزاد واحد زنجان برگزار گردید

بیستمین سال گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان زنجان به میزبانی سالن علامه طباطبائی دانشگاه آزاد واحد زنجان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بیستمین سال گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان زنجان به میزبانی سالن علامه طباطبائی دانشگاه آزاد واحد زنجان با حضور اعضای شورای اداری، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برگزار گردید.

استاندار زنجان در این مراسم با اشاره به اینکه باید دید، آیا پژوهش گفتمان غالب در استان است، اظهار کرد: باید دید اگر پژوهش گفتمان غالب نیست، علت آن چیست؟

فتح‌الله حقیقی با اشاره به بالا بودن رتبه بالای ایران در رشد علمی و پژوهش در کشور بیان کرد: اگر پژوهش گفتمان غالب است، چرا تخصیص اعتبار در این زمینه اتفاق نمی‌افتد.

وی با طرح این سوال که چرا نتوانستیم پژوهش را تبدیل به ثروت کنیم، خاطر نشان کرد: باید ایرادات را بررسی و برای رفع آن تلاش کرد.

استاندار زنجان با اشاره به برون‌سپاری همه فعالیت‌های هفته پژوهش به دانشگاه‌ها در سال‌جاری عنوان کرد: با این اقدام ایمان و اعتقاد خود به توان دانشگاه‌ها را نشان دادم.

رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان با بیان اینکه آمایش سرزمین استان زنجان از سال گذشته آماده  است، بیان کرد: این آمایش را نپذیرفته و خواستار دریافت نظر اساتید و دانشجویان شده‌ایم.

حقیقی با بیان اینکه منظومه روستایی استان زنجان نیز در معرض انتقاد اساتید و دانشجویان قرار می‌گیرد، بیان کرد: باید در این زمینه کار کابردی انجام شود.

وی با بیان اینکه باید موازی‌کاری‌ها حذف شود، تاکید کرد: باید ریسک اتخاذ تصمیم کاهش پیدا کند و افق‌های آتی دیده شود.

حقیقی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید در تصمیم‌‌سازی‌ها موثر باشند، عنوان کرد: تصمیمات بر روی کاغذ با واقعیت متفاوت است.

استاندار زنجان با بیان اینکه بهره‌وری در دنیا در حال اجرا است، گفت: در این زمینه ما می‌توانیم بسیار صحبت کنیم، ولی در اجرا ناتوان هستیم.

در ادامه دکتر سید محسن نجفیان ریاست دانشگاه زنجان که به عنوان نایب رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در جایگاه قرار گرفته بود گفت: رسیدن به جامعه آرمانی بدون پژوهش امکان پذیر نیست، اکنون چند سال است که برنامه هفته پژوهش در استان ها به صورت متمرکز انجام می شود و این حرکت فرصت های خوبی را برای آشنایی عموم مردم و دانش آموزان با حوزه پژوهش ایجاد کرده است. 

دکتر نجفیان افزود: فعالیت های این ستاد در کمیته های مختلف برنامه ریزی گردید که برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار، جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر و جشنواره دانشجویی از مهمترین برنامه های هفته پژوهش امسال در استان زنجان بود.

 

در پایان مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر استان تجلیل شد که 5 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان: آقایان دکتر صالح مبین از گروه برق، دکتر حمیدرضا میرزایی الموتی از گروه علوم دامی و دکتر وهب جعفریان از گروه زیست شناسی به عنوان پژوهشگر برتر، دکتر اکبر حسنی  مدیر عامل شرکت دانش بنیان زیست نهاده پویا مستقر در مرکز رشد به عنوان فناور برتر و دکتر هاشم شهروس‌وند عضو هیات علمی گروه شیمی به عنوان پژوهشگر برتر مقاله شاخص با کمال افتخار حائز رتبه شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

پژوهشگران برتر

فناور برتر

پژوهش گر برتر دارای مقاله شاخص

 

 

عکس های مراسم را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.