خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری فیزیک
با عنـوان: کنترل همدوس ویژگی‌های نوری سیستم‌های کوانتومی به کمک باریکه لاگر-گاؤسی  دانشکده علوم (22-4-1398)

جلسه دفاع از رساله­ ی دکتری شیمی
باعنوان سنتز پیش داروهای چربی دوست متوترکسات به منظور دارورسانی به مغز  دانشکده علوم (22-4-1398)