خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
عنوان : ترکیب‌پذیری و هتروزیس شاخص های مقاومت به تنش خشکی در آفتابگردان   دانشکده کشاورزی (28-11-1396)

جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد
با موضوع:بررسی امنیت غذایی خانوارهای زن‌سرپرست  داشکده علوم انسانی (28-11-1396)

جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد
با موضوع:برآورد خسارت اقتصادی پدیده ریزگرد بر محصولات کشاورزی در استان خوزستان  داشکده علوم انسانی (28-11-1396)

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
عنوان : بررسی پایداری نانوامولسیون اولئیک اسید به عنوان نانوحامل ترکیبات فراسودمند غذایی  دانشکده کشاورزی (24-11-1396)

به گزارش خبرگزاری ایلنا
حمیده زرآبادی در زنجان از حقوق دانشجویان می‌گوید   روابط عمومی (15-8-1396)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code