خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی
باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی   دانشکده علوم (28-11-1398)