خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری
اصلاح منابع آب و خاک آلوده به فلزات سنگین با استفاده از بیوچار و بیوچار مهندسی‌شده  دانشکده کشاورزی (6-11-1398)

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک
باعنـوان خواص طیفی هسته ­های تغییرشکل یافته نزدیک نقطه بحرانی گذارِ فازِ شکلی در مدل­ جمعی  دانشکده علوم (5-11-1398)

جلسه دفاع از پايان نامه گروه ریاضی
کنترل تطبیقی شبکه عصبی مقاوم برای یک دسته از سیستم های غیرخطی غیرقطعی با استفاده از دامنه متحرک و نرخ اشباع ها  دانشکده علوم (5-11-1398)

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مکانیک
مطالعه ارتعاش آزاد نانولوله‌های خمیده و ... 12 بهمن ماه سالن کاوه  دانشکده مهندسی (3-11-1398)