خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
باعنـوان محاسبه پارامترهای تلاطم جو با استفاده از روش دیدسنج چهار روزنه  دانشکده علوم (11-12-1399)

جلسه دفاع از پايان نامه - گروه فیزیک
باعنـوان بررسی اثر پارامترهای لایه‌نشانی بر تشکیل فاز پروسکایت در عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی  دانشکده علوم (11-11-1399)

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
باعنـوان بررسی ویژگی­ های گرمایی در نانوكامپوزیت­ های پلیمری به روش شبیه ­سازی دینامیک مولکولی و مدلسازی ...  دانشکده علوم (11-11-1399)

جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک
با عنوان ابررسانایی در ابعاد پایین در حضور نوارهای تخت  دانشکده علوم (1-11-1399)