خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک
عنـوان: چرخش مغناطو-اپتیکی قطبش نور با استفاده از باریکه های لاگر-گاوسی  دانشکده علوم (19-8-1399)

جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک
باعنـوان ساخت و مشخصه یابی حسگرهای اپتیکی گاز هیدروژن برپایه نانوذرات فلزی در بستر نانوصفحه  دانشکده علوم (23-7-1399)

کسب جایزه ویژه پروفسور حسابی
دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق از گروه جغرافیا این جایزه ویژه را دریافت نموده اند   داشکده علوم انسانی (21-7-1399)

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران
بررسی تأثیر خوردگی میلگردهای عرضی بر...31 شهریور سالن کاوه  دانشکده مهندسی (1-7-1399)