خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک
باعنوان بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دو بعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولی   دانشکده علوم (19-8-1398)

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی . . .  دانشکده کشاورزی (19-8-1398)