خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران
تحلیل بهینه جهت بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های ...11 خرداد سالن کاوه  دانشکده مهندسی (6-3-1399)

جلسه دفاع ازپایان نامه گروه شیمی
باعنوان مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و ...  دانشکده علوم (6-3-1399)