خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک
با عنوان ابررسانایی در ابعاد پایین در حضور نوارهای تخت  دانشکده علوم (1-11-1399)

جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک
باعنـوان طبیعت نقاط درخشان تاج خورشید   دانشکده علوم (17-10-1399)

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک
عنـوان: توسعه نظریه میکروسکوپیک دی ­الکتریک ­ها برای آب محصور شده  دانشکده علوم (6-10-1399)

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان :ادراک و رفتار سازگاری کشاورزان در ارتباط با تغییرات اقلیمی و ارایه الگویی برای آموزش و توانمندسازی. . .  دانشکده کشاورزی (9-9-1399)