خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله­ ی دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنوان سنتز برخی مواد زیست فعال حاوی نیتروژن و اعتبار سنجی روش‌های ارزیابی آنها در شکل‌های دارویی  دانشکده علوم (28-3-1398)

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : بررسی اثرات تنش خشکی بر روی تعدادی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیان برخی از ژن های مرتبط . . .  دانشکده کشاورزی (21-3-1398)