خانه :: اساتید :: اخبار
به گزارش خبرگزاری دانشجو
شهاب مرادی به دانشگاه زنجان میرود.  روابط عمومی (17-12-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
با حضور بیگدلی و شریف زاده برگزار میشود؛ مناظره ای با موضوع "جمهوری اسلامی،آنچه میخواستیم،آنچه شد" در دانشگاه  روابط عمومی (17-12-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
برگزاری همایش تخصصی تهدیدات اکولوژیک آبزیان مهاجم در دانشگاه زنجان  روابط عمومی (14-12-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
عباسی در دانشگاه زنجان: شکستن آقایی و سروری دلار،پیش از اینکه یک مسئله اقتصادی باشد؛فرهنگی است.  روابط عمومی (10-12-1395)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code