خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری - گروه شیمی
عنـوان: مطالعه سینتیک واکنش­های تک مولکولی انتقال هیدروژن در محلول بر پایه نظریه RRKM  دانشکده علوم (24-8-1400)

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری- گروه فیزیک
باعنـوان مشخصات و پارامترهای تغییرات زمانی در مشاهدات سامانه‌های چندجرمی   دانشکده علوم (22-8-1400)

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم
باعنوان :ساختارهایی بر روی منیفلدهای آماری  دانشکده علوم (4-7-1400)

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
عنـوان: اخترلرزه شناسی ستارگان تپشی ترکیبی δ Sct – γ Dor  دانشکده علوم (16-6-1400)