خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از برخی داده های اگرومورفولوژیک، متابولیک و . .   دانشکده کشاورزی (20-9-1397)

جلسه دفاع از رساله دکتری
تعیین خود (نا)سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ¬های امیدبخش زردآلو به کمک نشانگرهای مولکولی و روش تلاقی کلاسیک   دانشکده کشاورزی (17-9-1397)

جلسه دفاع از رساله دکتری
مطالعه کیفیت نانوایی ارقام گندم ایرانی با استفاده از توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی HMW-گلوتنین  دانشکده کشاورزی (10-9-1397)