خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری
غربال گری ارقام و لاین های مختلف لوبیا نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و بررسی بیان ژن های مرتبط . . .  دانشکده کشاورزی (29-11-1397)

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : انتقال ژن سرم آلبومین انسانی (HSA) به گیاه برنج و بررسی بیان آن در آندوسپرم  دانشکده کشاورزی (24-11-1397)

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان: بررسی کمی برخی از سازوکارهای ریشه ذرت در پاسخ به تنش اسمزی  دانشکده کشاورزی (24-11-1397)

جلسه دفاع از رساله دکتری
تأثیر تیمارهای پس از برداشت آب گرم، نیتریک اکسید و گاما آمینو بوتیریک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه. . .  دانشکده کشاورزی (23-11-1397)