خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-الکترونیک
طراحی تقویت­ کننده برای ریزسیستم...دو آبان سالن کاوه  دانشکده مهندسی (30-7-1398)

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-قدرت
برنامه‌ریزی توسعه پست‌های فوق‌توزیع...یک آبان سالن کاوه  دانشکده مهندسی (30-7-1398)

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان:اثر برخی محرک ها و عصاره گیاهان دارویی بر عمر ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا  دانشکده کشاورزی (23-7-1398)

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : ارزیابی تنوع ژنتیکی، مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های بومی شیرین بیان ایران با استفاده از . . .  دانشکده کشاورزی (23-7-1398)