خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پایان نامه
عنـوان: نانوحس­گر­های بر پایه کامپوزیت­ پلیمرآلی حکاکی شده مولکولی-گرافن­ اکسید برای اندازه­ گیری ترکیبات آلی  دانشکده علوم (3-4-1397)

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم
باعنوان بررسی شبکه های مغناطیسی دایمی دوبعدی و مدل بوز – هابارد برای اتم های فراسرد   دانشکده علوم (29-3-1397)