خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت پژوهشی


دکتر صالح مبین استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی
داور علمی برجسته (Outstanding) مجله Journal of The Franklin Institute

دکتر صالح مبین استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی به عنوان داور علمی برجسته (Outstanding) مجله   Journal of The Franklin Institute  انتخاب شد.

مجلات انتشارات ELSEVIER به صورت ماهانه داورانی که در میان ده درصد اول هیات داوری قرار داشته باشند را به عنوان داور برجسته معرفی می نمایند.

 http://docs.znu.ac.ir/web/rsrpic/Mobayen.jpg
دکتر صادق کریم پولی استادیار گروه مهندسی معدن
داور علمی برجسته (Outstanding) مجله International Journal of Heat and Mass Transfer

دکتر صادق کریم پولی استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی به عنوان داور علمی برجسته (Outstanding) مجله  International Journal of Heat and Mass Transfer  انتخاب شد.

شایان ذکر است دکتر کریم پولی پیشتر و در سال 2015  نیز به عنوان داور برجسته مجله Petroleum Science and Engineering معرفی شده بود.

مجلات انتشارات ELSEVIER به صورت ماهانه داورانی که در میان ده درصد اول هیات داوری قرار داشته باشند را به عنوان داور برجسته معرفی می نمایند.

 

http://docs.znu.ac.ir/web/rsrpic/karimpuli.jpg 

 
كتاب آقايان دكتر ميرزايي و دكتر زحمتكش
با عناوين علم پرورش گاو شيري و راهنماي عملي خوراك دهي گاو شيري توسط انتشارات دانشگاه زنجان منتشر شد

کتاب علم پرورش گاو شیری توسط آقای دکتر حمیدرضا میرزایی الموتی و راهنمای عملی خوراک دهی گاو شیری توسط آقای دکتر داود زحمتکش دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان منتشر گردید. دانشجویان محترم جهت تهیه کتاب می توانید به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایید.