خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده مهندسی


افتخار آفرینی تیم برنامه نویسی دانشگاه زنجان
کسب رتبه 28 در بین 252 تیم

افتخار آفرینی تیم برنامه نویسی دانشگاه زنجان در مسابقه اینترنتی برنامه نویسی (پنج شنبه 2 آذرماه 1396). این تیم توانست بالاتر از تیم  دانشگاه های تبریز و علم وصنعت و . . . قرار گرفته و از بین 252 تیم، حائز رتبه ی 28 شد.