خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه سمینار دانشجویان ارشد مهندسی برق
23 , 24 خرداد ماهتاریخ برگزاري كارگاه هاي مربوط به درس سمينار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق که بصورت حضوری برگزار خواهد شد:

  1. حضور کلیه دانشجویانی که واحد سمینار را اخذ نموده اند الزامی بوده و حضور و غیاب انجام خواهد شد.

نام کارگاه

اصول نگارش و گزارش نویسی

روش تحقیق و جستجوي منابع اطلاعاتی

اصول مقاله نویسی

ارائه كننده

دکتر بزرگی

دکتر حريري

دکتر رفائی

تاريخ

ساعت

23/03/1402

ساعت 10:00

24/03/1402

ساعت 9:00

24/03/1402

ساعت 14:00

مکان

سالن کاوه

 

 


ارسال شده در مورخه: 09-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

زمان و مکان مصاحبه دکتری

به تفکیک رشته (13-04-1403)

   

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

6 الی 8 خرداد ماه (01-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی