خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


تاریخ انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان
تاریخ انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان 29 -30- 31 اردیبهشت می باشد و. . .

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی


تاریخ انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان 29-30-31 اردیبهشت می باشد و زمان انتخاب واحد تمدید نخواهد شد.
دانشجویان بعد از انتخاب واحد درخواستهای خود را در سامانه گلستان ثبت نموده و از گروه آموزشی مربوطه به صورت غیر حضوری دریافت نمایند