خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی برکارکرد ونمود فیزیولوژیک، عملکرد وکیفیت زعفران.

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی برکارکرد ونمود فیزیولوژیک، عملکرد وکیفیت زعفران.

ارائه کننده : فاطمه حیدری

دانشجوی رشته (گرایش) : فیزیولوژی گیاهان زراعی

استاد راهنما :  دکتر فرید شکاری – دکتر بابک عندلیبی                                    

استاد مشاور :        دکتر جلال صبا                   

روز :     چهارشنبه    مورخ : 98/11/2  ساعت :      12-10      مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید                                                        
جلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی کیفیت خاک برای تولیدات کشاورزی و توسعه ی یک چارچوب مدیریتی برای بهبود شرایط خاک در استان زنجان

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ارزیابی کیفیت خاک برای تولیدات کشاورزی و توسعه ­ی یک چارچوب مدیریتی برای بهبود شرایط خاک در استان زنجان

ارائه کننده : سمیه حمیدی نهرانی

دانشجوی رشته (گرایش) : فیزیک و حفاظت خاک

اساتید راهنما : دکتر محمد­صادق عسکری، دکتر سعید سعادت

اساتید مشاور : دکتر محمد­امیر دلاور، دکتر مهدی طاهری، دکتر نیکولاس هلدن

روز :سه شنبه              مورخ :98/11/1          ساعت :  13-11       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
محل برگزاری امتحانات دانشجویان ارشد ودکتری (ترویج- زراعت- باغبانی)
محل برگزاری امتحانات در ساختمان جدید دانشکده کشاورزی می باشدآگهی فروش گوسفندهای حاوی ژن چندقلوزایی
دانشکده کشاورزی در نظر دارد تعدادی از گوسفندهای نر حاوی ژن چندقلوزایی را از طریق مزایده عمومی. . .

آگهی فروش گوسفندهای حاوی ژن چندقلوزایی

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در نظر دارد تعدادی از گوسفندهای نر حاوی ژن چندقلوزایی را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، متقاضیان می توانند از تاریخ 98/10/21 لغایت 98/10/30 به مدت 10 روز، در ساعات اداری به واحد گوسفندداری مراجعه و پیشنهادهای خود را در پاکت در بسته به کارپردازی کل ارائه نمایند. اسناد مزایده در مورخه 98/11/1 بازگشایی خواهد شد.
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان :مطالعه مقایسه ای پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مطالعه مقایسه­ ای پاسخ­ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی

ارائه کننده : احمد اجنی

دانشجوی رشته (گرایش) : باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاد راهنما : دکتر علی سلیمانی- دکتر علی­ اصغر زینانلو                                                          

استاد مشاور : دکتر اسماعیل سیفی-دکتر مهدی طاهری                                                 

روز :   چهارشنبه    مورخ : 98/10/18          ساعت : 10           مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی