خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


تاریخ برگزاری بخش کتبی آزمون جامع کلیه رشته های دانشکده کشاورزی
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده کشاورزی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده کشاورزی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری میرساند بخش کتبی آزمون جامع کلیه رشته های دانشکده کشاورزی روز یکشنبه مورخ 98/2/15 برگزار میگردد. لذا دانشجویان واجد شرایط نسبت به تکمیل نمودن فرم تقاضای ارزیابی جامع دکتری ( موجود در وب سایت دانشکده کشاورزی - آموزش - فرمها) اقدام نموده  و تا مورخ 98/2/7  به  تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی تحویل فرمایند

   تحصیلات تکمیلی دانشکده