خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"اصول نظافت و بهداشت"
ارسال شده در مورخه: 21-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

ممیزی استقرار نظام آراستگی در دانشگاه

زمان روز چهارشنبه 14 دیماه 1401 (11-10-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"آشنایی با نظام آراستگی" (21-08-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"اصول نظافت و بهداشت" (21-06-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی" (01-05-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :