خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی


اطلاعیه
لغو دوره آموزشی مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کاربرگزاری آزمون
مهلت مجدد برای آزمون دوره آموزش مجازی کارکنان: تدبر در قرآنگواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن
صدور گواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن، دریافت و ارسال آن به معاونت برنامه ریزیمعاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می کند
دوره آموزش مجازی (امتیاز فرهنگی): تدبر در قرآن، زمان: 23 اردیبهشت تا 3 خرداد