خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی


اطلاعیه
کنترل و تکمیل دوره های آموزشی اعضای غیر هیات علمی جهت صدور شناسنامه آموزشی سال 1398

قابل توجه همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس:

https://planning.znu.ac.ir/education

* جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 98/01/01 تا 98/12/29 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1399 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 6 مهر ماه 1398 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که در دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار گردیده اند (به استثنای 7 مهارت ICDL) در سامانه درج گردیده اند و نیازی به ثبت مجدد ندارند.
 7. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (از قبیل :1- مداخله روانشناختی در بحران 2 ساعت  2- نقش ارتباط موثر در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی 2 ساعت  3- آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی 4 ساعت  4- پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی (کرونا ویروس جدید) 2 ساعت)

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

 با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
اطلاعیه
کنترل و تکمیل دوره های آموزشی اعضای غیر هیات علمی جهت صدور شناسنامه آموزشی سال 1398

قابل توجه همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس:

https://planning.znu.ac.ir/education

* جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 98/01/01 تا 98/12/29 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1399 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 6 مهر ماه 1398 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که در دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار گردیده اند (به استثنای 7 مهارت ICDL) در سامانه درج گردیده اند و نیازی به ثبت مجدد ندارند.
 7. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (از قبیل :1- مداخله روانشناختی در بحران 2 ساعت  2- نقش ارتباط موثر در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی 2 ساعت  3- آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی 4 ساعت  4- پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی (کرونا ویروس جدید) 2 ساعت)

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

       با تشکر

                                                               مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
اطلاعیه
کنترل و تکمیل دوره های آموزشی اعضای غیر هیات علمی جهت صدور شناسنامه آموزشی سال 1398

قابل توجه همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس:

https://planning.znu.ac.ir/education

* جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده در سال 98 (از اول فروردین تا آخر اسفند 98) می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1399 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 6 مهر ماه 1398 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که در دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار گردیده اند (به استثنای 7 مهارت ICDL) در سامانه درج گردیده اند و نیازی به ثبت مجدد ندارند.
 7. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (از قبیل :1- مداخله روانشناختی در بحران (2 ساعت)    2- نقش ارتباط موثر در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی (2 ساعت)    3- آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای سفرهای خارجی و راه های مقابله با تخلیه تلفنی (4 ساعت)    4- پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی (کرونا ویروس جدید)  (2 ساعت)
 8. دوره آموزشی آشنایی با مبانی دفاع مقدس در سامانه ثبت شده است و نیازی به ثبت مجدد ندارد.

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
اطلاعیه
مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم ثبت نام کننده در دوره آموزشی با عنوان :

                                                   "مدیریت فردی در تعامل موثر با محیط کار"

جهت شرکت در آزمون دوره (مورخ 19/06/1399- از ساعت 8:30 تا 10:30) مطالعه فایل بارگذاری شده و استفاده از دوره به صورت لایو توصیه می گردد.

فایل شماره 1

فایل شماره 2

با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
معاونت برنامه ریزی برگزار می کند
مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار، زمان: تاریخ 15 و 16 شهریور 99 ساعت 8:30 تا 10:30

قابل توجه اعضای غیرهیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی

دوره آموزشی با عنوان "مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار" به مدت 10 ساعت به صورت الکترونیکی به شرح ذیل برگزار می شود. همکاران محترمی که در دوره مذکور شرکت می نمایند بایستی ضمن ثبت نام در سامانه آموزشی (همکارانی که پیش از این در دوره مذکور ثبت نام نموده اند بایستی، دوباره ثبت نام نمایند)  به آدرس https://planning.znu.ac.ir/education در 2 جلسه دوره مذکور شرکت و پس از برگزاری آزمون پایان دوره حدنصاب (60 از 100) را کسب نمایند و در صورت عدم کسب حدنصاب می توانند برای بار دوم در همان روز در آزمون مذکور شرکت و پس از موفقیت در آزمون گواهینامه دوره صادر خواهد شد.

مدرس دوره: خانم دکتر سالاری

زمان برگزاری دوره: 15 و 16  شهریورماه از ساعت 8:30 تا 10:30

زمان برگزاری آزمون دوره: 19 شهریور ماه از ساعت 8:30 تا 10:30

آدرس سامانه: Samalive.ir

کاربری: کدملی-znu (از چپ به راست)

رمز عبور: کدملی

ضمناً در خصوص نحوه ورود به سامانه سماء و بهره برداری از دوره مذکور رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

 • جهت بهره مندی از محتوای دوره به صورت آنلاین استفاده از گوشی تلفن همراه بلامانع است.
 • جهت ورود به سامانه از مرورگر کروم استفاده شود
 • جهت شرکت در آزمون مطالعه فایل pdf دوره (بارگذاری خواهد شد) توصیه می شود
 • آزمون فقط در یک روز و از ساعت 8:30 تا 10:30 برگزار خواهد شد
 • همکارانی که در اولین آزمون حد نصاب را کسب می نمایند لزومی به شرکت در آزمون دوم ندارند
 • کسب حد نصاب 60 از 100 در آزمون الزامی است

 

با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
اطلاعیه
لغو دوره آموزشی مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کاربرگزاری آزمون
مهلت مجدد برای آزمون دوره آموزش مجازی کارکنان: تدبر در قرآنگواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن
صدور گواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن، دریافت و ارسال آن به معاونت برنامه ریزیمعاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می کند
دوره آموزش مجازی (امتیاز فرهنگی): تدبر در قرآن، زمان: 23 اردیبهشت تا 3 خرداد