خانه  :: اساتید  :: اخبار

سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت علوم
این سامانه از طريق نشاني https://bazresi.msrt.ir/Portal/Home قابل دسترس استسامانه الكترونيك پاسخگويي به شكايات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي اجراي مصوبه كارگروه ارتقاي سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق مردم و در راستاي افزايش سرعت و كيفيت پاسخگويي به شكايات مردمي، به بهره برداري رسيد. این سامانه از طريق نشاني https://bazresi.msrt.ir/Portal/Home قابل دسترس همگان است.

;
ارسال شده در مورخه: 18-01-1400