خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده ورودی 1400-1399
ارسال اصل مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400-1399 از طریق پستقابل توجه دانشجویان پذیرفته شده ورودی 1400-1399

دانشجویان محترم لازم است اصل  مدارک تحصیلی ( طبق فایل پیوست) را تا تاریخ  1399/11/23از طریق پست به دانشگاه زنجان - اداره ثبت نام آموزش کل ارسال نمائید.

لازم به توضیح است در صورت عدم ارسال تا مهلت اعلام شده از ادامه تحصیل شما در این دانشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

مدارک ثبت نامی دانشجویان دکتری (اقا) را از اینجا دریافت نمائید.

مدارک ثبت نامی دانشجویان دکتری (خانم) را از اینجا دریافت نمائید.

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی ارشد (اقا) را از اینجا دریافت نمائید.

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی ارشد (خانم) را از اینجا دریافت نمائید.

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی (اقا) را از اینجا دریافت نمائید.

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی (خانم) را از اینجا دریافت نمائید.

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته (اقا) را از اینجا دریافت نمائید.

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته (خانم) را از اینجا دریافت نمائید.


ارسال شده در مورخه: 09-11-1399