خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی فلسفه برگزار می کند :
" کمی هم فلسفه ببافیم "" کمی هم فلسفه ببافیم "

موضوع سمینار : فلسفه ، فریب و خشونت

سخنران : سید اصغر محمدی
دوشنبه پنجمراسفند 1398 ساعت 10:30 الی 12

سالن روزبه


ارسال شده در مورخه: 03-12-1398