خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 136-150 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميتسلیت حضور آقای سعید منتجبی
عرض تسلیت درگذشت ام الشهید مادر گرامی آقای سعید منتجبی (همکار بازنشسته امور مالی)
25-05-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای صفرعلی بیگدلی
عرض تسلیت درگذشت پدرمقام گرامی آقای صفرعلی بیگدلی (دانشکده مهندسی)
06-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای عباس ورقایی
عرض تسلیت درگذشت ام الشهید والده گرامی آقای عباس ورقایی (همکار بازنشسته)
01-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای علی سلامی
عرض تسلیت درگذشت ابوالشهید پدر گرامی آقای علی سلامی (روابط عمومی)
15-06-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای علی محمدی
عرض تسلیت درگذشت پدرمقام گرامی آقای علی محمدی (انتظامات)
08-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای یارمحمدی
عرض تسلیت درگذشت پدرمقام گرامی آقای بهرام یارمحمدی (مدیر اداری دانشکده علوم انسانی)
04-06-1399
روابط عموميتسلیت حضور جناب آقای عبدالرسول بابایی
عرض تسلیت درگذشت مادر گرامی آقای عبدالرسول بابایی (امور مالی)
21-04-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم دکتر حق نظری
تسلیت درگذشت مادر گرامي خانم دکتر حق نظری (گروه علوم و صنايع غذايي)
30-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم لیلا کرمی و آقای بهروز کرمی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای بهروز کرمی (دانشکده مهندسی) و خانم لیلا کرمی (مرکز بهداشت)
23-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم مریم عباسی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی سرکار خانم مریم عباسی (دانشکده علوم)
13-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم نسرین احمدی و آقای جمال احمدی
عرض تسلیت درگذشت خواهر گرامی سرکار خانم نسرین احمدی و جناب آقای جمال احمدی (سازمان مرکزی)
17-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم ها ثریا و فاطمه پرویزی
عرض تسلیت درگذشت برادر گرامی خانم ها ثریا و فاطمه پرویزی (همکاران بازنشسته)
28-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانواده محترم قربانی
تسلیت درگذشت همکار بازنشسته دانشکده کشاورزی مرحوم مظفر قربانی
21-05-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانواده محترم مرحوم عزتعلی طغرانگار
عرض تسلیت درگذشت (مرحوم عزتعلی طغرانگار) پدرمقام گرامی آقای محمد علیرضایی (همکار بازنشسته امور مالی)
21-04-1399
روابط عموميتسلیت حضور سرکار خانم شکرائی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی خانم حمیده شکرائی (دانشکده مهندسی)
22-02-1399