خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی مناقصه عمومی امورخدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان(نوبت دوم)
مناقصه عمومی امور خدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان برای سال 1403فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت دوم)

دانشگاه زنجان در نظر دارد امور خدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان برای سال 1403 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته خدمات عمومی از وزارت تعاون, ، کار و امور اجتماعی و مجوز نگهبانی و انتظامی از ناجا) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1403/04/10 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 207

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:  2003003798000009

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/10 تا ساعت 18 عصر مورخ 1403/04/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح  مورخ  1403/04/24

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح  مورخ  1403/04/27 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 3/000/000/000  ریال ( سیصد میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272  و به شناسه واریز به شماره 998126300100000000000000000000 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه گران، موظف هستند پاکت الف که حاوی ضمانت‌نامه بانکی می‌باشد را طبق شرایط درج شده در فرم شرایط عمومی مناقصه به صورت فیزیکی تا  پایان وقت اداری مورخ  1403/04/24 (ساعت 13) به مدیریت حقوقی و قرارداد‌های دانشگاه تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052231

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 09-04-1403

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

آگهی مناقصه عمومی امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی (نوبت دوم)

امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1403 (19-04-1403)

   

آگهی مناقصه عمومی امورخدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان(نوبت دوم)

مناقصه عمومی امور خدمات نگهبانی و انتظامات دانشگاه زنجان برای سال 1403 (09-04-1403)

   

آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان (نوبت دوم)

مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان برای سال 1403 (09-04-1403)

   

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (نوبت اول)

مناقصه عمومی تکمیل بلوک یک، اجرای اسکلت بلوک 2 و محوطه پیرامونی خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه زنجان در سال 1403 (31-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مزایده آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران