خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان :ادراک و رفتار سازگاری کشاورزان در ارتباط با تغییرات اقلیمی و ارایه الگویی برای آموزش و توانمندسازی. . .جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ادراک و رفتار سازگاری کشاورزان در ارتباط با تغییرات اقلیمی و ارایه الگویی برای آموزش و توانمندسازی آنها در استان زنجان

ارائه کننده : زهرا هوشمندان مقدم فرد

دانشجوی رشته (گرایش) : ترویج و آموزش کشاورزی

استادان راهنما :دکتر علي شمس و دکتر جعفر یعقوبی                                

استادان مشاور :دکتر جلال صبا و دکتر حسین عساکره                           

روز :    چهارشنبه  مورخ : 12 آذرماه 1399     ساعت :  18      مکان : بصورت مجازي در سامانه نيما


ارسال شده در مورخه: 09-09-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی