خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)
شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجانآگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

 شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان

شماره ثبت : 3701  شناسه ملی : 10460070285

تاريخ انتشار : 1399/06/05

   بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاونی ، جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان درتاريخ 99/06/16روز یکشنبه ساعت 13/30ظهر و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در فضای باز مجموعه باغ رفاهی دانشگاه زنجان به موجب نحوه دعوت از طریق سایت خبری دانشگاه زنجان به نشانی (news.znu.ac.ir) به دلیل عدم رسمیت مجمع نوبت اول مورخ 99/06/04تشكيل خواهد گرديد .

  لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و يا وكلاي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومی از بين اعضاء يا خارج ازاعضاي شركت  تعاونی معرفي نمايند .

 

  دستور جلسه :

  1.   تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه تعاونی از محل پذیرش اعضای جدید
  2.   تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه تعاونی از محل آورده نقدی و ماهیانه اعضا

 

                                                                                       

                                                                               هيات مديره شركت


ارسال شده در مورخه: 05-06-1399