خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاریعنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری

ارائه کننده :روشنک منصف افشار

دانشجوی رشته (گرایش) :کشاورزی(فیزیولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما :دکتر خلیل جمشیدی و دکتر محمد رضایی                                                    

استاد مشاور :دکتر علیرضا یوسفی و دکتر لطیفه پوراکبر                                                   

روز :چهارشنبه        مورخ :98/11/16             ساعت :10               مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید                                                   


ارسال شده در مورخه: 15-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (28-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . . (15-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری