خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : بررسی اثرات تنش خشکی بر روی تعدادی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیان برخی از ژن های مرتبط . . .عنوان : بررسی اثرات تنش خشکی بر روی تعدادی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیان برخی از ژن های مرتبط با بتاسیتواسترول در کدوی تخمه کاغذی

ارائه کننده : محمّد زینالی

دانشجوی رشته (گرایش) : اصلاح نباتات- زنتیک بیومتری

استاد راهنما : دکتر بهرام ملکی زنجانی – دکتر پرویز مرادی                               

استاد مشاور : دکتر فرید شکاری                          

روز : چهارشنبه               مورخ : 1398/03/22           ساعت :  14                مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده جدید کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-03-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (28-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . . (15-11-1398)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-کنترل

کنترل سیستم‏های غیرمینیمم‏ فاز چند ورودی...16 بهمن سالن کاوه (15-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری