خانه  :: اساتید  :: اخبار

چاپ دو عنوان کتاب
توسط اساتید دانشکده علومکتاب مغناطوهیدرودینامیک خورشید توسط آقای دکتر حسین صفری از اساتید گروه فیزیک و کتاب احیای رودخانه رویکرد راهبردی برای برنامه ریزی و مدیریت توسط آقای دکتر جابر اعظمی از اساتید گروه علوم محیط زیست منتشر گردید. کسانی که مایل به تهیه کتاب می باشند می توانند به جهاددانشگاهی روبروی سلف مرکزی مراجعه فرمایند.


ارسال شده در مورخه: 03-02-1398