خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار مقاله آقای دکتر علیرضا واعظی
دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی در مجله Land Degradation and Development مقاله آقای دکتر علیرضا واعظی دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان با عنوان:

Modeling Sediment Yield in Semi-Arid Pasture Micro-Catchments, NW Iran

در مجله Land Degradation and Development با ضریب تاثیر 8.9 و  رتبه سوم در بین 229 مجله حوزه Environmental Sciences منتشر شد.

شایان ذکر است این مقاله که با همکاری آقایان محمد عباسی، Gianbattista Bussi و خانم Saskia Keesstra انتشار یافته، حائز بالاترین رتبه  از نظر ضریب تاثیر در بین مقالات منتشر شده دانشکده کشاورزی تاکنون می باشد.

 


ارسال شده در مورخه: 18-7-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

ثبت نام دانشجویان از تاریخ

97/04/05 لغایت 97/05/15 از طریق سامانه سینا sina.bmn.ir

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

ثبت نام دانشجویان از تاریخ