خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18607   بروزرسانی: 15-08-1396

Kiarash Naser Asadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تعیین خطرپذیری قابل قبول در شبکه حمل و نقل جاده ای   مجريخرداد 1389اسفند  1390توسعه ایپژوهشکده حمل و نقل
تعیین آسیب پذیری شبکه گاز زنجان   همكار 0  0
تعیین شاخص بیمه زلزله iبرای ساختمان ها   همكار 0  0
تعیین هسارات اقتصادی ناشی از زلزله بم   همكار 0  0