خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25775   بروزرسانی: 07-07-1394

mohsen afsharchi
محسن افشارچی
دانشیار

پست الکترونيکی
afsharchim@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afsharchi-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2281

فکس
   +98 (0) 24 3228 11

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ، گروه ---، اتاق -----،ص پ 45195-313