خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم


جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها

 

عنـوان: تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها

 

  ارائه كننده : مریم مصطفوی                  دانشجوي رشته: شیمی                        گرایش:  تجزیه

  استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا یافتیان

  استاد راهنمای دوم: دکتر فریده پیری

  استاد مشاور: دکتر حسن شایانی جم                          

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم     تاريخ : 2/11/98           روز: چهارشنبه   ساعت: 13:00

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری ریاضی

باعنـوان دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی

عنـوان: دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های  ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی

 

  ارائه كننده : محبوبه قشونی                    دانشجوي رشته:ریاضی محض                       گرایش:  هندسه

  استاد راهنما: دکتر مجید حیدرپور          

  استاد مشاور: دکتر پرویز احمدی                                  

  مكان :سالن سمینار ساختمان ریاضی              تاريخ :2/11/98             روز:چهارشنبه                ساعت: 12