خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم


جلسه دفاع ازپایان نامه گروه شیمی

باعنوان مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و ...

عنوان: مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و همچنین تاثیر کاتالیستی در فاز گاز

 

ارائه كننده : سمیه میردورقی               دانشجوي رشته:شیمی           گرایش:  آلی

استاد راهنمای اول: خانم دکتر فریده پیری

استاد راهنمای دوم: آقای دکتر مرتضی واحد پور

مكان:سالن آمفی تئاتر        تاريخ:12/3/99          روز: دوشنبه           ساعت: 16

 
انتخاب واحد ترم تابستان کارآموزی و پروژه
در تاریخ های 29، 30 و 31 اردیبهشت از طریق سامانه گلستان

 

انتخاب واحد ترم تابستان کارآموزی و پروژه در تاریخ های 29 ، 30 و 31 اردیبهشت از طریق سامانه گلستان امکانپذیر خواهد بود.