خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


برگزاری انتخابات شورای کارکنان دانشگاه زنجان
مهلت اعلام کاندیداتوری تا پایان وقت اداری 97/11/14

برگزاری انتخابات شورای کارکنان دانشگاه زنجان

قابل توجه همکاران محترم غیرهیأت علمی دانشگاه زنجان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی

نظر به اتمام دوره مسئولیت 2 ساله اعضای فعلی شورای کارکنان دانشگاه زنجان در تاریخ 97/12/02
و لزوم برگزاری انتخابات جدید جهت تعیین افراد منتخب،

از افراد علاقمند به عضویت در شورای کارکنان؛ خواهشمند است حداکثر تا پایان وقت اداری 97/11/14 ، علاقمندی و کاندیداتوری خود را کتباً به رئیس شورای کارکنان دانشگاه (آقای محمود خدیو) اعلام نمایند تا نسبت به انجام مقدمات برگزاری انتخابات جدید در واحدهای مربوطه با هماهنگی نمایندگان فعلی شورا و با نظارت ناظرین اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
زمان برگزاری انتخابات پس از اعلام کاندیداتوری افراد علاقمند، متعاقباً و از طریق نمایندگان مستقر در واحدهای مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.
لازم به ذکر است که مطابق ادوار گذشته، از هر حوزه، دو نفر (یک نفر به عنوان نماینده اعضای رسمی و پیمانی و یک نفر به عنوان نماینده اعضای قراردادی) انتخاب خواهند شد.
قابل توجه دانشجویان محترم - اعلام دوم
در خصوص تسویه حساب بـدهی شهریه تحصیلی

«اطلاعیه»

قابل توجه دانشجویان محترم

*********************

با توجه به واریز وام های شهریه ؛

مقتضی است دانشجـویان محترم نسبت به تسویه حساب بـدهی نیمسال اول اقدام نموده

و برای انتخاب واحد نیمسال دوم شهریه ثابت آنرا قبل از شـروع زمان انتخاب واحد پرداخت نمایند.

بدیهی است انتخاب واحد نیمسال دوم منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته وپرداخت شهریه ثابت ترم آتی می باشد.

تذکر مهم :پرداخت شهریه بصورت اینترنتی می باشد، لذا از پرداخت حضوری وارائه رسیدب انکی جدا خوداری فرمایید.

************************************************

«امورمالی دوره های شبانه ونیمه حضوری»