خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


قطعی برق
قطعی برق روز چهارشنبه 29 فروردین

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند

قطعی برق دانشگاه در ر.ز چهارشنبه 29 فروردین بعلت قطع خروجی پست فوق توزیع اداره برق منطقه ای زنجان بوده است.

**********************************

مدیریت طرحهای عمرانی
بررسی و رفع کسر کار کردها
بررسی و رفع کسر کار کردها در سال 96

 

به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند:

**********************************************

         با توجه به تاکید بر بسته شدن فایل حضور و غیاب سال1396  ، خواهشمند است نسبت به  بررسـی کـارکرد سـال گذشته و رفـع کسر کار ها  ( درخواست مرخصی و تایید آن توسط مسئول مربوطه ) حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  31/01/1397  اقدام فرمایید . بدیهی است در غیـر اینصورت به عنوان غیبـت تلقی شده و مطـابق با ماده 39 آیین نامه اعضای غیر هیات علمی اقـدام خواهد شد.

   ضمناً در صورت نیاز به تماس با اداره کارگزینی، لطفا فقط بصورت کتبی و با تایید مسئول محترم مربوطه اقدام گردد.

***************************************************

اداره کارگزینی دانشگاه

 
اطلاعيه امور اداري در خصوص تعطيلات نوروزي
مرخصي فوق العاده نيمه اول فروردين 97

 

 


اطلاعيه امور اداري در خصوص تعطيلات نوروزي
مرخصي فوق العاده نيمه اول فروردين 97
 

به اطـلاع كليه همكاران محترم مي رسـاند:

         به استناد ماده 81 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره 1 ماده 55 آيين نامه استخدامی اعضاي غيرهيات علمي، روزهاي كاري نيمه اول فروردين 97 از تاریخ 1397/01/05 لغایت 1397/01/08 به عنوان مرخصي فوق العاده  (با رعایت بند 7 صورتجلسه مورخ 96/11/29) و تاریخ های 14 و 15 فروردین 97 به عنوان مرخصی استحقاقی لحاظ می گردد .

 

    در ضمن توجه به نکات زیر ضروری می باشد :

1-   افرادی که ملزم به حضور در روزهای یاد شده در محل کار خود می باشند بایستی موضوع توسط حوزه مربوطه مکاتبه گردد و مرخصی های مذکور برای این قبیل کارکنان درمرداد ماه 97 قابل استفاده خواهد بود.

2-    ضمناً مسئولین مربوطه نسبت به اخذ مرخصی توسط همکاران در روزهای 26، 27 و  28 اسفندماه 96 مساعدت و همکاری لازم را معمول فرمایند.

  

 

                                                                                      اداره کارگزینی دانشگاه