خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
برهمکنش همزیستی میکوریزا و مدیریت علف هرز بر کمیت و کیفیت ﻋﻠﻮﻓﻪ کنگر فرنگیعنوان: برهمکنش همزیستی میکوریزا و مدیریت علف هرز بر کمیت و کیفیت ﻋﻠﻮﻓﻪ کنگر فرنگی

ارائه کننده: زهرا رضائی

دانشجوی رشته (گرایش): زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما: دکتر مجید پوریوسف، دکتر علیرضا یوسفی                                             

استاد مشاور: دکتر محسن بهشتیان                                      

روز: سه شنبه          مورخ:22 /6/ 1401       ساعت: (16:00-14:00)

                         مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

اولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان

دانشکده کشاورزی با همکاری دانشکده علوم برگزار می کنند (05-04-1401)

   

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1401کلیه مقاطع دانشکده کشاورزی

کلیه دانشجویان برنامه امتحانی خود را از طریق گزارش 428 سامانه گلستان ... (29-03-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

مصاحبه "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا"