خانه  :: اساتید  :: اخبار

استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاناطلاعیه

با توجه به انجام ارزیابی استقرار نظام آراستگی در دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان مورخ 1400/11/10، خواهشمند است ضمن رعایت چک لیست الصاقی نسبت به همکاری با تیم ارزیاب مساعدت لازم مبذول فرمایید.

چک لیست

دستورالعمل استقرار نظام آراستگی


ارسال شده در مورخه: 09-11-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"آشنایی با نظام آراستگی" (21-08-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"اصول نظافت و بهداشت" (21-06-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی" (01-05-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر" (22-04-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :