خانه  :: اساتید  :: اخبار

بیمه حوادث دانشجویی
(اطلاع رسانی مجدد)سال تحصیلی 1400-1401 

حَسب عقد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی با بیمه البرز به شماره 1/6082/12مورخه1400/07/19کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در بازه زمانی1400/07/01لغایت1401/07/01تحت پوشش این بیمه بوده و در صورت وقوع حادثه(چه در داخل دانشگاه، چه خارج داشگاه)
می بایست ظرف 15 روز از زمان وقوع حادثه با در دست داشتن مدارک زیر جهت دریافت معرفی نامه به مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه واقع در پشت معاونت دانشجویی و استخر مراجعه نمایند.

 

تعهدات بیمه نامه

- پرداخت غرامت فوت در اثرحادثه 450/000/000 ریال (چهار صد و پنجاه میلیون ریال)

-پرداخت غرامت نقص عضو دائم( جزئی یا کلی) در اثر حادثه 000/000/ 450 ریال (چهار صد و پنجاه میلیون ریال)

-جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه85/000/000ریال (هشتاد و پنج میلیون  ریال)

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت

-اصل و کپی کارت ملی.

 -اصل و کپی کارت دانشجویی.

-ارائه خود اظهاری شرح حادثه که به تایید مسولین ذی ربط دانشگاه رسیده باشد(در صورت بروز حادثه در داخل دانشگاه).

-اصل نُسخ ،مدارک و فاکتورهای مرتبط با درمان.
-دریافت معرفی نامه از مرکز بهداشت ودرمان و مراجعه به آدرس زیر جهت تشکیل پرونده و دریافت خسارت طبق قرارداد منعقد.

نشانی:اول خیابان امام از سمت بلوار آزادی - شعبه مرکزی بیمه البرز تلفن تماس:33364902-024-0243330080(آقای زنجانی)

 

با آرزوی سلامتی و تندرستی

 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و درمان


ارسال شده در مورخه: 03-09-1400