خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
دانشکده علوم انسانیراه های ارتباطی  مسئولین گروه ها  و آموزش و سایت

دانشکده علوم انسانی

 

رشته

کارشناس

تلفن کارشناس

روزهای حضور کارشناس

تلفن مدیر گروه

ایمیل گروه

روانشناسی

خانم باقری

4181

یکشنبه-سه شنبه  

4449

z.morovarti@znu.ac.ir

تاریخ

خانم عبدی

4099

شنبه-دوشنبه

4284

tamadon@znu.ac.ir

فلسفه

خانم دوستی

4103

یکشنبه –سه شنبه

4183

atrak.h@znu.ac.ir

زبان انگلیسی

خانم حق گویی

4104

 دوشنبه-چهارشنبه

2375

mahdinasiri@znu.ac.ir

ادبیات فارسی

آقای محمدی

4106

شنبه-سه شنبه  

4182

Am.hezaveh@znu.ac.ir

معارف اسلامی

آقای مهریاری

4180

 یکشنبه-چهارشنبه

4202

Rasooli@znu.ac.ir

اقتصاد

خانم محمدی

4331

شنبه –-دوشنبه

4302

Nmordkhani@znu.ac.ir

جغرافیا

خانم عباسی

آقای حسین زاده

4295

4203

یکشنبه –سه شنبه 
دوشنبه - چهارشنبه

4176

jafarihas@znu.ac.ir

مدیریت و حسابداری

 خانم نظری

آقای عزیزی

4003

4713

یکشنبه-سه شنبه  

شنبه- دو شنبه

 

4327

 

Jafari.mostafa@znu.ac.ir

 

علوم ورزشی

خانم جعفری

4105

یکشنبه- -سه شنبه

4122

Seifpanhi.j@znu.ac.ir

حقوق

خانم قاسمی

4329

شنبه –-دوشنبه

4292

bigdeli@znu.ac.ir

آموزش دانشکده

آقای صادقی

4191

شنبه- –دوشنبه-چهارشنبه

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

تحصیلات تکمیلی

 خانم غفاری

 

4095

شنبه –دوشنبه 

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

سایت دانشکده

خانم قزلباش

آقای رضایی

4125

4123

یکشنبه- -سه شنبه
شنبه –دوشنبه

 

 

 

ارسال شده در مورخه: 10-07-1400

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

روزهای حضور

همکاران دانشکده علوم انسانی (09-02-1399)

   

روزهای

حضور همکاران دانشکده علوم انسانی (31-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

روزهای