خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار کتاب " روزن داران بزرگ " در انتشارات نشرعلوی
توسط آقای دکتر مجید میرزایی عطاآبادی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجانکتاب روزنه داران بزرگ نوشته دکتر یوهان هوهنگر استاد بازنشسته دیرینه شناسی دانشگاه وین اتریش با همکاری دکتر مجید میرزایی عطاآبادی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان ترجمه و توسط نشر علوی از ناشرین با سابقه کشور منتشر گردیده است. در این کتاب روزنه داران بزرگ کفزی اقیانوس های امروزی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و زیست شناسی آنها تجزیه و تحلیل شده است. این کتاب با ارائه تصویری دقیق از زیست روزنه داران امروز به درک بهتر حیات نمونه های فسیلی این گروه که در تاریخ زمین بسیار گسترده و فراوان بوده اند کمک شایانی می کند.

 


ارسال شده در مورخه: 04-07-1400