خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی مجمع عمومی عادی سالانه
آگهي دعوت مجمع عمومي عادی نوبت دوم شركت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه زنجان                                                                                     بسمه تعالی                                

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی  نوبت دوم  شركت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه زنجان

بنا به تصميم مورخ  07 / 02/ 1400 هيئت مديره شركت تعاوني، جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم  شركت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان  روز سه شنبه  ساعت  13/30بعد از ظهر مورخ 1400/04/01در محل باغ رفاهی دانشگاه زنجان تشكيل خواهد گرديد .

(به علت محدودیت های کرونایی در فضای باز باغ رفاهی )

لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و يا با حضور در دفتر تعاوني به همراه وكيل قانوني و تنظيم وكالتنامه ، وكلاي خود را با توجه به ماده (19) آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.

دستور جلسه :

  1. ارائه گزارش مکتوب هیئت مدیره از عملکرد تعاونی طی سالهای 97-98-99
  2. ارائه گزارش مکتوب بازرس تعاونی مصرف از عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی سالهای 97-98-99
  3. انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
  4. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
  5. تصمیم گیری در خصوص حقوق ومزایا ، حق جلسه و پاداش هیئت مدیره برای سالهای 97-98-99
  6. تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس تعاونی مصرف  برای سالهای 97-98-99

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

توضيح: اعضايي كه كانديداي تصدي سمت هيئت مديره و بازرس شركت مي باشند، بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي، ضمن ارائه يك قطعه عكس 4*3 و كپي شناسنامه و حكم كارگزيني جهت تكميل فرم درخواست مربوطه به دفتر شركت تعاونی مراجعه فرمايند. بديهي است به درخواست هاي پس از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

   هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 19-03-1400