خانه  :: اساتید  :: اخبار

گوشت گرم گوسفندی
ثبت نام وتوزیع گوشت گرم گوسفندیثبت نام گوشت گرم گوسفندی

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب محصول منطقه بناب به صورت نیم شقه (ران وسردست)

گوشت گوسفندی :هر کیلو 1.100.000ریال

نحوه پرداخت : 50%نقدی ومانده کسر ازحقوق در یک قسط

مهلت ثبت نام:از روزیک شنبه 1400/03/09لغایت پنج شنبه 1400/03/13

زمان توزیع:         سه شنبه 1400/03/18

 تعاونی مصرف کارکنان


ارسال شده در مورخه: 09-03-1400