خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران
بررسی تأثیر خوردگی میلگردهای عرضی بر...31 شهریور سالن کاوهعنـوان: بررسی تأثیر خوردگی میلگردهای عرضی بر روی کاهش مقاومت محصورشدگی و ظرفیت باربری اعضای محوری

ارائه كننده : علی گوهررخی       دانشجوي رشته: دکتری عمران- سازه

اساتید راهنما: دکتر جمال احمدی، دکتر محسنعلی شایانفر

اساتید مشاور: دکتر کیارش ناصراسدی، دکتر محمد قانونی بقا

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 31/6/99       روز: دوشنبه       ساعت: 17


ارسال شده در مورخه: 31-06-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی