خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارمندان نمونه و شایسته تقدیر دانشگاه زنجان
در سال 1398در راستای تجلیل از کارمندان نمونه در هفته دولت؛ مدارک و مستندات انتخاب کارمند نمونه و شایسته تقدیر دانشگاه از بین منتخبین ارسالی دانشکده ها و معاونت ها و حوزه ریاست توسط کمیته مقدماتی واحدها و هیات اجرایی منابع انسانی؛ بر اساس معیارهای شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و افراد بشرح ذیل بعنوان کارمندان نمونه و کارمندان شایسته تقدیر برای سال 98 انتخاب گردیدند.

کارمندان نمونه سال 1398

- آقای حسن سلیمانی فرد -   حوزه معاونت آموزشی (مدیر نمونه)
- خانم سعیده بهرام لوئیان - حوزه دانشکده علوم (کارمند نمونه)
- آقای سید اصغر محمدی -  حوزه ریاست (کارمند نمونه)
- خانم زهرا غفاری  -       حوزه دانشکده علوم انسانی (کارمند نمونه)
- خانم مریم نورسینا -      حوزه معاونت اداری و مالی و توسعه منابع (کارمند نمونه)


کارمندان شایسته تقدیر دانشگاه برای سال 1398

دانشکده مهندسی - خانم نسرین فرخپور - آقای روح اله بیات
دانشکده علوم - خانم فاطمه پناهی
دانشکده علوم انسانی - خانم مهین بیات
دانشکده کشاورزی - آقای امامعلی رضایی - آقای بهمن خدایی
معاونت نظارت و ارزیابی - خانم نسرین سلمانیان
معاونت فرهنگی و اجتماعی - خانم فاطمه قربانی
معاونت دانشجویی - آقای موسی زلفخانی - خانم پریوش شهبازی
معاونت پژوهشی و فناوری - آقای علی محمد اقدم
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - خانم زینب حمزه لو
معاونت اداری و مالی و توسعه منابع - خانم مریم یوسفی -آقای روح اله محمدی - آقای پیمان اسماعیلی نژاد


ارسال شده در مورخه: 12-06-1399

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه

در خصوص کرونا (14-01-1399)

   

نحوه حضور همکاران دانشگاه

تا 20 فروردین (14-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه