خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : ريزازديادي گياه پروانش، بررسي تاثير محرك هاي غير زيستي در توليد متابوليت هاي ثانويه آن و . . .جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ريزازديادي گياه پروانش، بررسي تاثير محرك هاي غير­زيستي در توليد متابوليت­هاي ثانويه آن و آناليز ژن­هاي درگير در مسير متابوليکی به روش RNA-seq

ارائه کننده: صالح اميري

دانشجوی رشته (گرايش) : بيوتكنولوژي كشاورزي-گياهي

اساتيد راهنما : دكتر رضا فتوت و دكتر عليرضا تاري نژاد                                               

اساتيد مشاور : دكتر سيد ابوالقاسم محمدي و دكتر بهمن پناهي                                        

روز : چهار شنبه       مورخ :   1398/10/11       ساعت :   12-10        مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید


ارسال شده در مورخه: 10-10-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها (30-10-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری ریاضی

باعنـوان دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی (28-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مطالعه مقایسه ای پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی (17-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ريزازديادي گياه پروانش، بررسي تاثير محرك هاي غير زيستي در توليد متابوليت هاي ثانويه آن و . . . (10-10-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری