خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می کند:
سمینار با موضوع " بررسی ایمنی زیستی و ریسک تراریخته در صنایع نوشیدنی های گازدار "
ارسال شده در مورخه: 11-09-1398