خانه  :: اساتید  :: اخبار

راه اندازی سلف مکمل ایرانیان
ارائه غذا در سلف مکمل با مشارکت شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبز در دانشگاهدر راستای ایجاد رفاه برای دانشگاهیان و بویژه دانشجویان گرامی شاغل در دانشگاه زنجان، "سلف مکمل ایرانیان" با مشارکت شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبز با اهداف افزایش کیفیت غذای دانشجویی، ایجاد تنوع در غذاهای دانشجویی و امکان استفاده رایگان از برخی غذاها راه اندازی شده است. این سلف از روز شنبه 98/08/11 فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

برای دانشجویان دانشگاه زنجان (مشمول یارانه رفاهی وزارت علوم) که از غذای این سلف رزرو و استفاده می کنند یارانه غذایی به میزان 60000ریال برای وعده ناهار و به میزان 43500ریال برای وعده شام تعلق می گیرد. بدیهی است دانشجویان می توانند غذاهایی را که قیمت آنها کمتر از میزان یارانه غذایی دانشگاه است را بصورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه وجهی میل نمایند.

همکاری و همراهی دانشجویان به ما دلگرمی مضاعف خواهد داد که بتوانیم تعداد این نوع سلف ها را افزایش دهیم. لذا از همه دانشجویان تقاضا داریم حتما بعد از رزرو غذا نسبت به دریافت آن مراجعه کنند. در غیر اینصورت علاوه بر اینکه یارانه غذایی دانشگاه قابل پرداخت نبوده و درصورت عدم مراجعه دانشجو برای دریافت غذای رزرو شده خود، غذای مذکور دور ریزشده و موجب متضرر شدن شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبز می‌گردد. از اینرو در صورت عدم دریافت غذای رزرو شده، نصف مبلغ غذا (بدون در نظر گرفتن یارانه دانشگاه) از اعتبار کارت تغذیه دانشجو کسر خواهد شد.

نحوه رزرو و استفاده از غذا در این سلف:

  1. دانشجویان از طریق اتوماسیون تغذیه به آدرس http://food.znu.ac.ir غذای مورد علاقه خود را (فعلاً دو نوع غذا برای وعده ناهار و یک نوع برای وعده شام) انتخاب نمایند.
  2. لیست قیمت غذاها و نحوه پرداخت قیمت آن به شرح ذیل می باشد:

الف) دانشجویان دانشگاه زنجان که مشمول یارانه رفاهی وزارت علوم هستند: 1) در هنگام  رزرو غذا، اگر قیمت غذای رزرو شده کمتر از یارانه غذایی دانشگاه (به میزان 60000 ریال برای وعده ناهار و به میزان 43500  ریال برای وعده شام) باشد، هیچ مبلغی در هنگام رزرو از اعتبار آنها کسر نمی شود و دانشجو بایستی صرفا برای دریافت غذا کارت تغذیه خود را بهمراه داشته باشد. 2) در هنگام رزرو غذا، اگر قیمت غذا حداکثر 20000 ریال بیشتر از یارانه غذایی باشد (برای وعده ناهار بین 60000 الی 80000 ریال و برای وعده شام بین 43500 الی 63500 ریال باشد) صرفا مابه‌التفاوت بین یارانه غذایی و قیمت غذا از اعتبار کارت تغذیه دانشجو کسر خواهد شد و در زمان دریافت غذا هیچ مبلغی از دانشجو دریافت نمی شود. دانشجو بایستی صرفا برای دریافت غذا کارت تغذیه خود را بهمراه داشته باشد. 3)  اگر در هنگام رزرو غذا قیمت غذا حداقل 20000 ریال بیشتر از یارانه غذایی دانشگاه باشد (برای وعده ناهار بیش ا ز 80000 ریال و برای وعده شام بیش از 63500 ریال باشد) در زمان رزرو به میزان 20000 ریال از اعتبار کارت تغذیه دانشجو کسر شده و الباقی قیمت غذا را (قیمت غذا منهای مجموع 20000 ریال پرداختی موعد رزرو و یارانه غذایی دانشگاه)  را در حین دریافت غذا از طریق کارتخوان متعلق به شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبز پرداخت خواهند نمود.دانشجو بایستی صرفا برای دریافت غذا کارت تغذیه خود را بهمراه داشته باشد.بعنوان مثال اگر قیمت کامل زرشک‌پلوبامرغ 140000 ریال باشد برای وعده ناهار دانشگاه 60000 ریال به عنوان یارانه پرداخت می کند و الباقی به مبلغ 80000 ریال توسط دانشجو پرداخت می شود که 20000 ریال آن هنگام رزرو غذا و 60000 ریال را هنگام تحویل غذا از طریق کارت خوان به شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبزپرداخت می کند. به طور مشابه برای همین غذا (زرشک‌پلوبامرغ)در وعده شام 43500 ریال توسط دانشگاه و الباقی 96500 ریال توسط دانشجو پرداخت می شود که 20000 ریال آن هنگام رزرو غذا و 76500 ریال را هنگام تحویل غذا از طریق کارت خوان به شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبزپرداخت می کند.

ب) درصورت عدم مراجعه دانشجو برای دریافت غذای رزرو شده خود، غذای مذکور دور ریزشده و موجب متضرر شدن شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبز می‌گردد. لذا دانشجویانیکه غذای خود را رزرو نموده و دریافت ننمایند علاوه بر مبلغ 20000 ریال که در موعد رزرو از اعتبار دانشجو کسر شده است مجدداً مبلغ‌ پنجاه درصد قیمت غذا از اعتبار کارت تغذیه آنها کسرو به حساب این شرکت واریزخواهد شد.

3. دانشجویان صرفا حداقل 72 ساعت قبل از تحویل غذا می توانند نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند. (خواهران برای وعده ناهار سلف مرکزی (کد4) برای وعده شام فاطمیه 5 ( کد6) و برادران برای وعده ناهار سلف‌مرکزی(کد4) و سلف قدیم (کد3)  و برای وعده شام سلف قدیم (کد3) می‌باشد) دانشگاه و شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبز هیچ تعهدی از بابت رزرو در زمان کمتر از 72 ساعت نخواهد داشت.

4. ساعت ارائه و توزیع غذا برای وعده ناهار از 11:30 الی 14:15 در محل سلف مرکزی و سلف قدیم و برای وعده شام از ساعت 18:45 الی 20:15 برای دانشجویان پسر در سلف قدیم (سلف 3) و دانشجویان دختر در خوابگاه فاطمیه5  میباشد.

5.شرکت ایرانیان آبادگر اندیشه سبزهیچ تعهدی به ارائه غذای رزرو شده بعد از ساعت 14:15 برای وعده ناهار و بعد از ساعت 20:15 برای وعده شام ندارد. 

                                                                                                                      اداره تغذیه


ارسال شده در مورخه: 06-08-1398