خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : کمی سازی بارش مؤثر در گندم دیم تحت مدیریت های متفاوت خاک در منطقه نیمه خشکجلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : کمی­سازی بارش مؤثر در گندم دیم تحت مدیریت­های متفاوت خاک در منطقه نیمه­خشک

ارائه کننده : یونس مظلوم علی­آبادی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم و مهندسی خاک- فیزیک و حفاظت خاک

استاد راهنما :                 دکتر علی­رضا واعظی                                            

استاد مشاور :                 دکتر جعفر نیکبخت          

روز :   یک­شنبه  مورخ :  24/06/ 1398   ساعت :11:00   مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 20-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک