خانه  :: اساتید  :: اخبار

اولین جلسه دفاع از رسالة دکتری گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
تمایل جوانان روستایی دارای تحصیلات کشاورزی به مهاجرت و ارائه الگویی برای ماندگاری آن‌ها در روستاجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تمایل جوانان روستایی دارای تحصیلات کشاورزی به مهاجرت و ارائه الگویی برای ماندگاری آنها در روستا (موردمطالعه: دانشگاه زنجان)

ارائه کننده : اصغر احمدی

دانشجوی رشته:توسعه کشاورزی

استاد راهنما : دکتر جعفر یعقوبی

استاد مشاور : دکتر بهمن خسروی پور

روز : سه شنبه مورخ : 26/6/98        ساعت : 10               مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 20-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

شبیه سازی بار رسوب معلق روزانه در برخی حوضه های هیدرولوژیکی منتخب با استفاده از روش های هوشمند (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

تاثیر نوع کاربری اراضی و عمق خاک بر شاخص¬های کیفیت، اجزای کربن آلی و برخی فعالیت¬های آنزیمی خاک (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

انتقال ژن cry1a105 به گوجه‌فرنگی به ‌منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp (09-06-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کاربرد براسینواستروئید در شرایط آبیاری مطلوب (09-06-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و نخستین جشنواره دانش آموزی خاک