خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
"خوانشی تحلیلی از دیدگاه فرا طبیعت گرایانه ملا صدرا در باب معانی زندگی بر اساس آراء کاتینگهام "برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

آقای مهدی منزه قلعه جوق دانشجوی دکتری گروه فلسفه

عنوان رساله :

"خوانشی تحلیلی از دیدگاه فرا طبیعت گرایانه ملا صدرا در باب معانی زندگی بر اساس آراء کاتینگهام "

به راهنمایی خانم دکتر کاوندی و دکتر محسن جاهد ومشاوره آقای دکتر حسن فتح زاده

درتاریخ 98/1/27

ساعت :15/30

مکان : کلاس 222  کلاس دکتری فلسفه


ارسال شده در مورخه: 26-01-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی مکانیک

تولید مسیر بهینه ربات با افزونگی درجات آزادی در جوشکاری ... (22-03-1398)

   

دفاعیه دانشجوی دکترای آب و هواشناسی

دفاع از رساله مهدی دوستکامیان اولین دانشجوی فارغ التحصیل دکترای آب و هواشناسی دانشگاه زنجان (20-03-1398)

   

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری

تحلیل فضایی آسیب ها و تهدیدات زیست محیطی غار قوری قلعه (07-03-1398)

   

آگهی دفاع از پایان­ نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم

بررسی معادله حالت ماده­ی ستاره­ی نوترونی بابکارگیری پتانسیل­های بازچینشی والگوی کوارکی برهمکنش نوکلئون-نوکلئون (05-03-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم