خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری جلسات کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری
کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری (آپفن) پیرو مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه..پیرو مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه، کارگروه‌های تخصصی استان مسائل و موضوعات نیازمند پژوهش یا توسعه فناوری مرتبط با وظایف کارگروه را اعلام نمودند. کمیته منتخب آپفن جهت بررسی این اولویت‌ها جلسات متعددی تشکیل داد. در این جلسات مسئولین دبیرخانه‌های کارگروه‌های تخصصی و همراهان‌شان از دستگاه‌های اجرایی ذیربط به تبیین مسائل اعلام شده پرداخته و با بحث و گفتگو با اعضای کمیته عناوین تدقیق گردید.

در نهایت با ارزیابی و امتیازدهی اعضای کمیته منتخب، 12 اولویت پژوهش و فناوری استان جهت پیشنهاد به کارگروه تخصصی آپفن انتخاب شد.


ارسال شده در مورخه: 06-09-1397