خانه  :: اساتید  :: اخبار

فروش ویژه ماهی قزل آلا
ثبت نام فروش ماهی قزل آلا(صیدروز)اطلاعیه

ثبت نام فروش ماهی قزل آلا(صیدروز)

قیمت هرکیلوماهی قزل آلا:140/000ریال

باشرایط ویژه 50% نقد-مانده کسرازحقوق

تاریخ ثبت نام :ازروزشنبه96/12/26تاروزیکشنبه مورخ96/12/27

توزیع دوشنبه مورخ96/12/28ساعت 10 صبح

تعاونی مصرف کارکنان96/12/26


ارسال شده در مورخه: 25-12-1396