خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعلام نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های فراخوان (3)
نتایج ارزیابی پیشنهاده‌های واصله برای یک سوم باقیمانده اولویت‌های پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی استان 1396پیشنهاده‌های واصل‌شده برای فراخوان (3) اولویت‌های پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی استان زنجان توسط اعضای کمیته منتخب کارگروه آمـوزش، پژوهـش، فنـاوری و نـوآوری ارزیـابی شده و در طـی جلسـه این کمیـته جمع‌بندی گردیـد. پیشنهاده‌های منتخب به سازمان مدیـریت و برنامـه‌ریزی استان اعـلام و از طریـق آن سازمـان به دستـگاه‌های اجـرایی و مـراکز پژوهشـی و فنـاوری مجـری ابلاغ شدند.

 

::  برای مشاهده پیشنهاده‌های منتخب در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، کلیک فرمایید.


ارسال شده در مورخه: 23-12-1396