خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب
ثبت نام گوشت گرم گوسفندی بنابثبت نام گوشت گرم گوسفندی بناب

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب بصورت ران و سردست محصول منطقه بناب

جهت تنظیم بازار زیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی :هر کیلو 380/000ریال ،گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد0

ثبت نام 50%نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط اسفندماه 96

مهلت ثبت نام:از روز دوشنبه 96/11/23 لغایت یکشنبه 96/11/29

زمان توزیع: روز سه شنبه مورخ 96/12/01ساعت 12ظهر

 تعاونی مصرف کارکنان96/11/23


ارسال شده در مورخه: 23-11-1396